Sekretesspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

Du befinner dig just nu på en webbplats som tillhör Guillemot Corporation S.A. (hädanefter "Webbplatsen") på en sektion som innehåller juridisk information och företagets integritetspolicy (hädanefter "Policyn").

 

Guillemot Corporation S.A. (hädanefter "Guillemot" eller "vi") respekterar rätten till integritet för de som använder Webbplatsen (hädanefter "Användare" eller "du"), och har för avsikt att skydda uppgifterna (inklusive personuppgifter) som samlas in på eller via Webbplatsen. För att demonstrera detta åtagande har Guillemot antagit denna Policy.

 

Vi uppmanar dig att konsultera denna Policy för att bättre förstå vad som omfattas av begreppet "integritet". Vissa delar av eller funktioner på Webbplatsen — vare sig de finns nu eller i framtiden — som kräver att uppgifter samlas in och används (tävlingar och privata meddelanden, till exempel) kan ha sina egna villkor eller regler, liksom sina egna speciella användarvillkor. Om du vill kan du gå igenom dessa villkor, regler och/eller användarvillkor innan du skriver in dina uppgifter.

 

OM DU ÄR MINDERÅRIG (UNDER 18 ÅR) SKA DU NOGA LÄSA IGENOM DENNA INTEGRITETSPOLICY TILLSAMMANS MED DINA FÖRÄLDRAR ELLER JURIDISKA OMBUD.

 

Personuppgifter består av "all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter den "registrerade"); en "identifierbar fysisk person" är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet" (utdrag ur Europaparlamentets och rådets förordning från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter, ofta kallad "GDPR").

 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas enligt de rättsliga grunder som anges i lagstiftningen:

 

– Baserat på att du ger ditt samtycke;

 

– För de ändamål som rör våra berättigade intressen;

 

– Inom ramen för fullgörandet av ett avtal eller avsikten att ingå ett avtal; och/eller

 

– I syfte att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för.

 

Du har rätt att be Guillemot om att få tillgång till dina personuppgifter, att korrigera eller radera nämnda uppgifter, att
begära en behandlingsbegränsning med avseende på den registrerade (du eller dina omyndiga barn), liksom rätten att
motsätta dig behandlingen och rätten till dataportabilitet (portabilitet är a priori inte tillämpligt här, men du kan göra en förfrågan så kommer vi att granska denna punkt). För att utöva dina rättigheter med avseende på dina uppgifter, använder du länken till vårt kontaktformulär, som du hittar längst ner på varje sida på Webbplatsen. Du måste skicka, via e-post, en kopia av framsidan på din legitimationshandling (detta är tyvärr nödvändigt, eftersom vi måste verifiera din identitet innan vi kan implementera de rättigheter som du vill utöva när det gäller dina uppgifter).

 

Guillemot begränsar insamlingen av dina personuppgifter till minsta möjliga: våra onlineformulär minimerar uppgiftsinsamlingen. För att undvika att ha med för mycket information i våra onlineformulär (vilket skulle göra formulären mindre läsbara, inklusive vad gäller uppgifterna och ditt beslut), ger formuläret dig en första nivå av information och skickar dig vidare till chartern för personuppgiftsskydd, som sedan skickar dig vidare till denna Policy för en tredje nivå av information. Här hittar du ytterligare information om syftena, uppgiftsmottagarna, och så vidare.

 

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Uppgifter som lämnas av användarna: våra onlineformulär, fälten som du fyller i och dina handlingar (en uppladdning, t.ex.) garanterar ditt samtycke till insamlandet av motsvarande personuppgifter. Guillemot samlar in uppgifter i följande fall: (1) kontaktformulär; (2) registrering som medlem (om det finns på Webbplatsen); (3) registrering för deltagande i en tävling (om det finns på Webbplatsen); (4) personligt utrymme / "mitt utrymme" (om det finns på Webbplatsen); (5) nyhetsbrev (om det finns på Webbplatsen); (6) onlineforum (om det finns på Webbplatsen); (7) registrering som kandidat för sponsring (om det finns på Webbplatsen); (8) blogg (om det finns på Webbplatsen). Bland de uppgifter vi samlar in kan vi be dig om personuppgifter som ditt efternamn, förnamn, födelsedatum, din e-postadress, dina beställningar, din faktureringsadress, din leveransadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, dina kommentarer och samtal med de personer som ansvarar för kundrelationer, din nationalitet, ditt hemland, och ditt språk. Dessutom kan vi samla in uppgifter om vilken hårdvara och/eller programvara som du äger, din introduktionstext, din musik- och/eller spelsmak, länkar (till din blogg, t.ex.), dina inflytanden, dina musik- eller e-sportprojekt, och dina livedatum.

 

Ett särskilt fall när det gäller bankuppgifter: onlinebetalning via bankkort eller betalkort på Webbplatsen sker via den säkra bankservern som sköts av Guillemots partner, PayPal. Detta innebär att inga bankuppgifter som är kopplade till dig lagras på Webbplatsen.

 

Särskilt fall: du måste förse oss med en kopia av en legitimationshandling för att kunna utöva rätten till tillgång, korrigering, rätten att motsätta dig, begränsa behandlingen av, raderingen av, eller rätten till portabilitet när det gäller dina uppgifter.

 

Guillemot sparar även de meddelanden, kommentarer och den e-post som du skickar till oss (inklusive personligt identifierbar information).

 

Cookies: tack vare den information som lagras i cookies, kan Guillemot bättre hålla reda på Användare och erbjuda dem skräddarsydda tjänster och innehåll. Målmätningsverktyg används för att få information om besökarnas surfvanor på Webbplatsen (vilket gör att Guillemot kan förstå hur användare kommer till Webbplatsen, och speciellt spåra källan): dessa verktyg använder cookies.

 

Cookies är bara bitar med information som skickas från en webbserver och lagras på din enhet (dator, smarttelefon, smart-TV, spelkonsol med onlineåtkomst, osv.). Cookies innehåller ingen information som gör att du kan identifieras direkt (namn, e-postadress eller på annat sätt). Cookies används generellt för att snabbt identifiera en Användares enhet och för att komma ihåg vissa delar gällande Användarens besök, liksom Användarens val (språkval och/eller plats, val när det gäller cookies, osv.). Användningen av cookies är mer eller mindre standard på webbplatser. Om du så önskar kan du konfigurera din webbläsare så att den antingen meddelar dig när du får en cookie eller så att den antingen accepterar eller inte accepterar cookies. För att motsätta dig användningen av cookies är det bara att inte klicka på bannern som informerar dig om att Webbplatsen använder cookies (Webbplatsen lämnar inga cookies om du inte klickar på denna banner). Du kan därför motsätta dig användningen av cookies antingen genom att konfigurera din webbläsare därefter, eller genom att inte klicka på bannern. Tänk dock på att vissa sidor och funktioner på Webbplatsen kanske inte fungerar som de ska om webbläsaren inte accepterar cookies.

 

Av säkerhetskäl håller Guillemot dessutom reda på IP-adresser. En IP-adress är en siffra som används av datorer på nätverket för att identifiera din enhet varje gång du ansluter till Internet.

 

Information via serverloggfiler: Webbplatsen samlar, precis som många andra webbplatser, in och lagrar information (anslutningsdata) via serverns loggfiler Denna process gör det möjligt att lagra aktiviteten på Webbplatsen, inklusive hur många "träffar" en viss webbsida får. Dessa poster görs inte i någons namn och är inte förknippade med en viss Användare, enhet eller webbläsare.

 

Du bör ha i åtanke att när du frivilligt uppger personuppgifter online (via e-post, forumen eller din offentliga profil till exempel), så kan din information samlas in och användas av andra. Även om Guillemot strävar efter att skydda dina personuppgifter kan Guillemot inte garantera säkerheten för uppgifter som du överför till oss om du inte själv vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder: all överföring av information sker därför på din egen risk. Du är också ensam ansvarig för att hemlighålla de lösenord du anger och/eller eventuell information om konton som du skapar på Webbplatsen, om det finns på Webbplatsen (hädanefter "Kontot").

 

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE VILL GE UT MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Om vi inte har tillgång till vissa personuppgifter kan vi heller inte kontakta dig (eftersom vi behöver veta hur vi kan nå dig), förfrågningar kan inte skickas till rätt person (vi kan inte se till att en förfrågan hanteras av rätt person om vi inte är medvetna om ämnet och typen av kontakt), vissa förfrågningar kanske inte behandlas (om du har ett tekniskt problem så måste vi få reda på sammanhanget, liksom din hårdvara och programvara; vi kommer inte att kunna skicka något till dig via post om du inte ger oss din postadress), och tillgång till vissa delar av Webbplatsen och vissa av Webbplatsens funktioner (om de finns på Webbplatsen) kommer att påverkas: onlineköp, forumdeltagande, registrering för att delta i tävlingar, förfrågningar om att bli en kandidat för sponsring, videouppspelning. Dessa personuppgifter krävs dock inte för att använda Webbplatsen och det mesta av dess innehåll.

 

 

HUR KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER ATT ANVÄNDAS?

 

Vi använder dina uppgifter i enlighet med deras kategori.

 

IP-adresser gör att vi kan geolokalisera Webbplatsens besökare, även om denna geolokalisering är begränsad (den är inte mer exakt än att den kan identifiera Användarens ort eller stad).

 

Med avseende på hur uppgifter som lämnas av Användarna används, kan motsvarande data behandlas för samtliga eller en del av följande ändamål:

 

– Skapa och använda en e-postlista för informations- eller externa kommunikationsändamål relaterade till Guillemots mål eller aktiviteter;

 

– Använda Webbplatsens anslutningsdata för statistiska ändamål;

 

– Kundhanteringsverksamhet när det gäller: avtal, beställningar, leveranser, fakturor, bokföring, och särskilt hantering av kundkonton, lojalitetsprogram, uppföljning av kundrelationer genom bland annat nöjdhetsundersökningar, hantering av fordringar och eftermarknadsservice, val av kunder för studier, undersökningar och produkttester;

 

– Utövande av verksamhet relaterat till prospektering: hantering av teknisk prospekteringsverksamhet (i synnerhet teknisk verksamhet såsom standardisering, berikning och deduplicering), för att välja personer att genomföra initiativ med gällande lojalitetsbyggande, prospektering, studier, undersökningar, produkttester och marknadsföring, liksom marknadsföringskampanjer;

 

– Sammanställning av handelsstatistik;

 

– Uppdatering av prospekteringsfiler av den agentur som ansvarar för hanteringen av opt-out-listan för telefonerbjudanden, i enlighet med bestämmelserna i konsumentkoden;

 

– Organisering av frågetävlingar, lotterier eller reklamkampanjer; hantering av begäran om tillgång, korrigering, motsättning, behandlingsbegränsning, eller radering av dina uppgifter, liksom dataportabilitet;

 

– Hantering av förseelser och rättstvister (avser inte brott och/eller innebär inte att en individ undantas från en rättighet, förmån eller ett avtal);

 

– Hantering av dina åsikter om produkter, tjänster eller innehåll;

 

– Riskbedömning och förhindrande av betalnings- och leveransbedrägerier med avseende på inköp från Webbplatsen.

 

Till exempel, när det gäller ett ansökningsformulär för en community av personer som är intresserade av våra produkter, kan Guillemot använda dina personuppgifter för att skapa och hantera en community av personer som är intresserade av våra produkter, upprätta en plattform för kommunikation, information och support mellan medlemmar av communityn, inklusive för skötandet av ett forum (särskilt för att begränsa deltagandet i forumet och på bloggen till enbart medlemmar av communityn), för kommersiell prospektering, för genomförandet av tävlingar, och för att svara på en kandidatur för sponsring.

 

När det gäller ett formulär för skapandet av ett konto för inköp, kan Guillemot använda dina personuppgifter för kommersiell prospektering, för genomförandet av tävlingar, för att svara på e-postmeddelanden som du skickar till oss, för att sammanställa statistik och etablera anonyma profiler om personer som är intresserade av våra produkter och studera deras behov, och för externa kommunikationsändamål. Denna information kan dessutom användas för att anpassa Webbplatsen och verifiera Användarens identitet. Guillemot kan även skicka nyhetsbrev till dig om du har gett ditt samtycke till det.

 

Kopior av en legitimationshandling som du har försett oss med för att kunna utöva rätten till tillgång, korrigering, rätten att motsätta dig, begränsa behandlingen av, raderingen av, eller rätten till portabilitet när det gäller dina uppgifter, kommer att användas för verifierings- och bevisändamål och, i förekommande fall, vid rättstvister.

 

När det gäller hur information från cookies används: tack vare cookies strävar Guillemot efter att erbjuda en mer effektiv, användbar, säker och högkvalitativ Webbplats, tillsammans med mer skräddarsytt innehåll på Webbplatsen.

 

Nödvändiga cookies är cookies som behövs för att komma åt ditt säkra utrymme och din kundvagn.

 

Funktionella cookies registrerar information (men inte i någons namn) om dina preferenser vad gäller vilka webbsidor du besöker, språk, plats, osv.

 

Prestandacookies låter oss analysera användningen av Webbplatsen och hur den presterar för att förbättra driften av den (de brukar relatera till de mest besökta sidorna och felmeddelanden från webbsidor). Dessa cookies samlar inte in några uppgifter som gör det möjligt att identifiera besökaren.

 

Annonscookies används för att presentera de mest relevanta annonserna enligt dina intresseområden. Om annonscookies inaktiveras är annonserna kvar, men de speglar inte längre dina intresseområden.

 

Sociala nätverkscookies är cookies genererade av sociala nätverkstjänster från tredje part: de bidrar till Webbplatsens användarvänlighet och hjälper oss att marknadsföra våra produkter. Via ljud- och/eller videodelning berikar de även Webbplatsens innehåll. En del av Webbplatsens funktioner (knappar som gör att besökare kan ansluta till oss på en social nätverkstjänst, eller spela upp videor) förlitar sig på tjänster som erbjuds av tredje parts webbplatser. Dessa funktioner lagrar cookies som gör det möjligt för dessa webbplatser att hålla koll på ditt surfande i synnerhet. Dessa cookies lagras endast om du har gett ditt samtycke. Vi uppmanar dig att läsa igenom dessa tredje parts webbplatsers policyer rörande deras användning av cookies.

 

När det gäller hur information som erhålls via serverloggfiler används: denna information (som inte är bunden till någons namn) gör det möjligt för Guillemot att utvärdera Webbplatsens övergripande aktivitet, följa visat intresse för vår kommunikation och hitta lösningar för tekniska problem. Vi använder även denna information för interna marknadsföringsstudier eller demografiska studier, så att vi kan erbjuda produkter med allt bättre prestanda och allt mer intressanta funktioner. Information som erhålls via serverloggfiler används endast internt.

 

Eftersom Guillemot ansvarar för lagringen av texter, bilder, ljud och/eller meddelanden som ska göras tillgängligt för allmänheten online, är Guillemot skyldiga enligt lag att behålla och lagra uppgifter som gör det möjligt att identifiera alla som har bidragit till att skapa innehåll på Webbplatsen.

 

Dina personuppgifter kommer inte att användas för profilering som kan lämna ut känsliga uppgifter (ras eller etniskt ursprung, filosofiska, politiska, fackliga eller religiösa åsikter; personers sexuella läggning eller hälsa).

 

VILKA ÄR MOTTAGARNA AV PERSONUPPGIFTER?

 

E-postlistan för informations- eller externa kommunikationsändamål relaterade till Guillemots mål eller aktiviteter är tillgänglig för behörig Guillemot-personal som ansvarar för finansiell kommunikation.

 

Serverloggfilerna är tillgängliga för Guillemot-personal som ansvarar för informationssystem. Data från serverloggfiler kan tillhandahållas till Guillemot-personal som ansvarar för marknadsföring. Utdrag från serverloggfiler kan tillhandahållas eller göras tillgängligt för behörig personal från rättstjänsten, för rättstjänare och stämningsmän, och för myndigheter som en del av deras kontroll- eller rättvisemandat.

 

Data från målmätningsverktyg är avsedd för personal som ansvarar för informationssystem, liksom Guillemot-personal som ansvarar för marknadsföring. Behandlingen av dessa data sköts av Google Inc.

 

De datafiler som rör kund- och leadhantering är tillgängliga för:

 

– behörig personal från marknadsföringsavdelningen, försäljningsavdelningen, de avdelningar som ansvarar för hantering av kundrelationer och prospektering, administrativa avdelningar (inklusive rättstjänsten), logistik- och IT-avdelningarna, samt deras linjechefer;

 

– behörig personal från de avdelningar som ansvarar för kontroller (avdelningar som ansvarar för interna kontrollprocedurer).

 

Följande parter är möjliga mottagare av data som rör kund- och leadhantering:

 

– Guillemots dotterbolag;

 

– Underleverantörer (banker, ackvisitörer, datavärdar, PayPal, postanställda, transportföretag, osv.) som tillhandahåller tillräckliga skyddsåtgärder när det gäller skyddet av dina rättigheter;

 

– Utvecklare och utgivare av programvara som används för databehandling (data som sedan renderas anonymt);

 

– Revisorer och externa revisorer som en del av deras revisionsmandat;

 

– Myndigheter som en del av deras kontroll- eller rättvisemandat;

 

– Regeringsorgan, rättstjänare och stämningsmän, som en del av deras skuldindrivningsmandat;

 

– Agenturer som ansvarar för hanteringen av opt-out-listor för telefonerbjudanden.

 

Kopior av en legitimationshandling som du har försett oss med för att kunna utöva rätten till tillgång, korrigering, rätten att motsätta dig, begränsa behandlingen av, raderingen av, eller rätten till portabilitet när det gäller dina uppgifter, är tillgängliga för behörig personal som ansvarar för informationssystem, behörig personal från rättstjänsten, och för myndigheter som en del av deras kontroll- eller rättvisemandat.

 

 

SKULLE MINA PERSONUPPGIFTER KUNNA ÖVERFÖRAS UTANFÖR DEN EUROPEISKA UNIONEN?

 

Uppgifter från datafiler relaterade till kund- och leadhantering kan överföras utanför Europeiska unionen, eftersom några av Guillemots underleverantörer och dotterbolag är belägna utanför Europeiska unionen.

 

Uppgifter från datafiler relaterade till kund- och leadhantering kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen såvida inte minst ett av följande villkor är uppfyllda:

 

– Överföringarna görs till ett land som Europeiska kommissionen anser garanterar en tillräcklig skyddsnivå;

 

– För det första finns lämpliga skyddsåtgärder och för det andra har den registrerade (dvs du) verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel;

 

– CNIL har godkänt bindande företagsregler (som ger dig verkställbara rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter);

 

– Uppgifterna motsvarar något av de undantag som föreskrivs i lagstiftningen.

 

Uppgifter från cookies från tredje parts webbplatser kan komma att överföras utanför Europeiska unionen. Vi uppmanar dig att läsa igenom dessa tredje parts webbplatsers policyer rörande deras användning av cookies.

 

 

MED VILKA ENHETER KAN GUILLEMOT DELA MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Guillemot varken säljer, hyr ut eller byter ut sina kundfiler eller leadfiler. Således delar vi inga personuppgifter med tredje part, förutom med ovannämnda mottagare.

 

 

HUR LÄNGE KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER ATT LAGRAS?

 

Till att börja med är dataarkivering tidsbegränsat: de data som krävs för att följa en avtalsenlig, laglig eller lagstadgad skyldighet kan arkiveras under den tid som är nödvändig för att uppfylla den aktuella skyldigheten. De arkiverade uppgifterna raderas när grunderna som motiverar dess arkivering inte längre existerar (exempelvis raderas data som har arkiverats för att stödja ett rättsanspråk när händelsen ifråga har preskriberats).

 

Cookies som gör det möjligt att spåra Internetanvändare och IP-adresser lagras inte längre än 13 månader från det första besöket (under vilken tid du har gett ditt samtycke till en eller flera cookies). Bli därför inte överraskad eller irriterad om bannern som informerar dig om att Webbplatsen använder cookies visas igen.

 

E-postlistan för informations- eller externa (icke-kommersiella) kommunikationsändamål relaterade till Guillemots mål eller aktiviteter uppdateras årligen. Datan lagras under den tid som är nödvändig för att leverera informationen, eller för den tid som är nödvändig för att tillhandahålla den externa kommunikationen (till exempel: om en förfrågan kommer in om att få en ny årsrapport som ännu inte finns så kommer först ett preliminärt svar att ges, följt av utskick av årsrapporten när den blir tillgänglig).

 

Data från datafilen som relaterar till kundhantering lagras i tre år (från den senaste fakturans datum) för användning i prospektering.

 

Data från datafilen som relaterar till kundhantering lagras i tio år (från bokslutsdatum för räkenskapsåret då fakturan utfärdades) för bokföringsarkivering (fakturadata).

 

Personuppgifter relaterade till leads som inte rör kunder lagras i en period på tre år från insamlingsdatum, eller från leadens senaste kontaktdatum.

 

Om rätten till tillgång eller korrigering utövas, kan de data som relaterar till legitimationshandlingar lagras under den tidsperiod som anges i artikel 9 i straffprocesslagen (dvs. i ett år). Om rätten till motsättning utövas, kan dessa data arkiveras under den begränsningsperiod som anges i artikel 8 i straffprocesslagen (dvs. i tre år).

 

 

HUR KAN JAG UTÖVA MINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Om du, oavsett skäl, vill få tillgång till dina personuppgifter, korrigera eller radera nämnda uppgifter, begränsa behandlingen relaterad till den registrerade (du eller dina omyndiga barn), motsätta dig behandlingen av nämnda uppgifter, eller utöva dina rättigheter till dataportabilitet, måste du kontakta oss via Webbplatsen med hjälp av länken till vårt kontaktformulär som du hittar längst ner på varje sida på Webbplatsen.

 

Din förfrågan måste ange: (1) rätten som du vill utöva; (2) förfrågarens identitet; och (3) om förfrågaren inte är den registrerade, även den registrerades identitet.

 

Observera att ofullständiga förfrågningar inte behandlas:

 

– om den registrerade i förfrågan är förfrågaren (det vill säga, om du agerar för egen räkning), kommer din förfrågan endast att gälla efter mottagande av en kopia av den registrerades identitetsbevis (om detta är ett ID-kort räcker det med en svartvit kopia av framsidan);

 

– om den registrerade inte är förfrågaren (det vill säga, om du agerar på uppdrag av en annan person), kommer förfrågan endast att gälla efter mottagande av en kopia av förfrågarens identitetsbevis, och en kopia av den registrerades identitetsbevis.

 

För närvarande går det inte att bifoga filer till vårt kontaktformulär. När vi har fått din förfrågan via kontaktformuläret, kommer vi att kontakta dig på den e-postadress du har angett i din förfrågan och be dig att skicka identitetsbevis på annat sätt.

 

Om du är en registrerad Användare med ett konto eller personligt utrymme (om det finns på Webbplatsen), så har du tillgång till och kan även korrigera delar av dina personuppgifter på ditt konto eller personliga utrymme. 

 

Om du inte vill få nyhetsbrev från Guillemot ska du inte välja alternativet "Jag går med på att få nyhetsbrevet…". Vidare har du alltid alternativet att sluta ta emot ny kommunikation i varje kommunikation som Guillemot skickar till dig.

 

Om du inte är nöjd med våra samtal kan du lämna in ett klagomål till den behöriga kontrollmyndigheten:

 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

[Nationella kommissionen för informationsteknik och medborgerliga friheter]

 

3 Place de Fontenoy

 

TSA 80715

 

75334 PARIS CEDEX 07

 

Frankrike

 

 

SAMLAR GUILLEMOT IN PERSONUPPGIFTER FRÅN ANVÄNDARE UNDER 18 ÅR?

 

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från användare under 18 år, men dessa användare har möjlighet att använda Webbplatsen.

 

Minderåriga under 13 år får inte lämna in personuppgifter som gör att de kan identifieras direkt eller indirekt.

 

När det gäller Användare som är 13 år eller äldre, ger vi dessa Användare (precis som med vuxna) ett frågeformulär som är begränsat till den information som krävs. I vissa fall är det nödvändigt att samla in personligt identifierbar information från Användare över 13 år men under 18 år (hädanefter "tonåringar"), för att svara på deras förfrågningar om information eller teknisk support och så att de kan delta i forumet och i tävlingar.

 

Föräldramedgivande: Guillemot har åtagit sig att skydda tonåringars integritet. Guillemot uppmuntrar föräldrar att besöka Webbplatsen tillsammans med sina barn, för att hålla koll på sina barns användning av Webbplatsen och för att hjälpa oss att skydda deras integritet genom att lära dem att aldrig ge ut sina personuppgifter (efternamn, adress, telefonnummer...) utan ert tillstånd. Guillemot anser att föräldrars hjälp är den bästa lösningen för att undvika att tonåringar ger ut personuppgifter till olämpliga ställen. Användare under 18 år bör inte skicka in någon information till Webbplatsen utan förälders eller vårdnadshavares samtycke.

 

Föräldraåtkomst: En förälder som agerar för sitt barn och/eller en förälder som har gett Guillemot tillstånd att samla in sitt barns uppgifter kan: läsa, korrigera, modifiera, motsätta sig behandlingen av nämnda uppgifter, eller begära portabilitet av personuppgifterna som rör barnet i fråga.

 

 

HUR SKYDDAR GUILLEMOT MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Tillgång till vissa områden och visst innehåll på Webbplatsen skyddas av ett lösenord, som du inte får avslöja för någon annan. Guillemot kommer aldrig att be dig om ditt lösenord via telefon eller e-post. Du ska aldrig avslöja ditt lösenord för någon annan. Kon ihåg att logga ut från ditt Konto i slutet av varje session. Om du delar en dator med någon eller använder en dator på en offentlig plats som ett bibliotek eller Internetkafé, ska du komma ihåg att stänga webbläsaren och avsluta din session när du är klar för att förhindra att någon annan kommer åt dina personuppgifter eller det du har skrivit.

 

För att skydda dina personuppgifter vidtar Guillemot lämpliga skyddsåtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen av de uppgifter som du har lämnat. Webbplatsen har säkerhetsåtgärder för att skydda Användaren från förlust, missbruk eller ändring av uppgifterna under vår kontroll. De personuppgifter som samlas in av Guillemot lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten (säkra rum med begränsad tillgång, till exempel). Guillemot skyddar de insamlade uppgifterna mot all obehörig åtkomst med hjälp av en brandväggsskyddad server.

 

Kopior av en legitimationshandling som du har försett oss med för att kunna utöva rätten till tillgång, korrigering, rätten att motsätta dig, begränsa behandlingen av, raderingen av, eller rätten till portabilitet när det gäller dina uppgifter, krypteras av personalen som ansvarar för informationssystem.

 

Dessutom vidtar Guillemot lämpliga åtgärder för att se till att tredje parter tillhandahåller en hög skyddsnivå för de personuppgifter som samlas in och/eller används på uppdrag av oss.

 

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Guillemot ansvarar inte för dessa tredje parts webbplatsers sekretesspraxis. Om du vill veta mer om deras sekretesspraxis behöver du läsa den relevanta webbplatsens sekretesspolicy.

 

Du kan bidra till att skydda dig själv. Guillemot föreslår att du raderar de e-postmeddelanden vi skickar till dig när du har läst dem: om en tredje part lyckas få tillgång till din e-post, kommer de på så sätt inte direkt att känna till innehållet i de e-postmeddelanden som du har raderat.

 

Genom att använda denna Webbplats samtycker du till Policyn. Om du inte godkänner Policyn måste du sluta använda Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna Policy utan förvarning, så läs den regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av Webbplatsen innebär att du godkänner dessa ändringar.

 

Om ditt Konto skulle raderas av någon anledning kommer Guillemot att sluta använda dina personuppgifter, men kommer att behålla uppgifterna tillfälligt i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 

Allmänna användarvillkor

 

Villkoren för denna Integritetspolicy bifogas i våra allmänna användarvillkor. Läs igenom våra allmänna användarvillkor på:

http://www.thrustmaster.com/sv_SE/company/allmaenna-anvaendarvillkor

 

 

Webbplatsen publiceras och hostas av Guillemot Corporation S.A., ett bolag med ett aktiekapital på 11 771 359,60 €, med säte i Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, Frankrike.

 

414 196 758 RCS Rennes.

 

Telefon: +33 (0) 2 99 08 08 80.

 

 

Webbplatsens publikationschef är Mr. Claude Guillemot.