Allmänna användarvillkor

Allmänna användarvillkor
Villkoren för denna sekretesspolicy införlivas i våra allmänna användarvillkor. Läs våra allmänna användarvillkor på följande adress: http://www.thrustmaster.com/2/45.aspx.
Denna webbplats drivs i Frankrike. Dess användning är föremål för fransk lagstiftning.

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS
Din användning av denna webbplats (hädanefter "Webbplatsen") är föremål för följande allmänna användarvillkor (hädanefter "Villkor"). Läs dem noggrant innan du går vidare. 
Genom att öppna eller använda denna Webbplats samtycker användaren ("användaren" eller "du") till följande Villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor måste du stänga ner Webbplatsen. 
Din användning av denna Webbplats är föremål för den senaste versionen av Villkoren. Guillemot Corporation S.A. (hädanefter "Guillemot") förbehåller sig rätten att uppdatera Villkoren när som helst utan att meddela dig. Den senaste versionen av Villkoren kan läsas genom att klicka på länken "Rättsligt meddelande" längst ner på varje sida på Webbplatsen. När du använder specifika tjänster eller material på Webbplatsen måste du dessutom följa aktuella regler och riktlinjer som gäller dessa tjänster och material. De kan ha sina egna användarvillkor som i sådana fall införlivas i Villkoren. 
All kommersiell reproduktion, distribution eller överföring av hela eller delar av den här Webbplatsen eller någon information på Webbplatsen på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Guillemot är förbjudet.
 
1. ÄGANDERÄTT
Webbplatsen tillhör Guillemot. 

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: BEGRÄNSAD LICENS
Guillemot ger dig tillgång till en mängd olika tjänster och resurser (hädanefter "Material"), såsom dokument, grafik, information, bilder, video, ljud, foton, produktinformation, programvara, texter och databaser. 
Alla immateriella rättigheter, logotyper, upphovsrätter, varumärken och annan lagligt skyddad information som nämns i dessa Villkor tillhör Guillemot eller deras respektive ägare. 
Användaren beviljas en licens som är begränsad till att ladda ner de Material som finns på denna Webbplats till en enda persondator och för att skriva ut en papperskopia av de olika sidorna på Webbplatsen, enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, och under förutsättning att alla upphovsrätter, varumärken och andra meddelanden om äganderätt lämnas intakta. Beviljandet av denna begränsade licens gäller under förutsättning att du samtycker till och följer Villkoren. All annan användning av Materialen på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, modifiering, distribution eller nyutgivning, utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Guillemot är strängt förbjudet, och är en kränkning av Guillemots och/eller respektive licensägares immateriella rättigheter. Användning av Materialen på andra webbplatser eller dess distribution utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Guillemot är strängt förbjudet, och är en kränkning av Guillemots och/eller respektive licensägares immateriella rättigheter. 
Med undantag för vad som uttryckligen anges häri medger Guillemot varken uttryckligen eller underförstått någon rättighet till dig under några patent, varumärken, upphovsrätt eller affärshemligheter i förhållande till Materialen eller tjänsterna. 
Dessutom förbinder du dig att inte använda (annat än i den utsträckning som tillåts av gällande lag) någon programvara eller data som ingår i programvaran (tillsammans "Programvaran") eller något Material (av något slag) som finns på eller som kan laddas ner från Webbplatsen för att utveckla, designa, producera, tillverka, sälja och/eller distribuera produkter av något slag, och inte heller kommer du tillåta någon tredje part att göra något av ovanstående. 
Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överlåta eller sälja någon information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från Webbplatsen. 

3. MEDDELANDE GÄLLANDE PROGRAMVARA
Om du laddar ner någon Programvara från Webbplatsen är all användning , inklusive men inte begränsat till användning och nedladdning av bilder eller filer som ingår i eller skapas av Programvaran, föremål för den begränsade licens som anges ovan. Guillemot och/eller respektive licensägare (i förekommande fall) skall behålla alla rättigheter, exklusiv äganderätt och alla immateriella rättigheter som ingår i och förknippas med Programvaran. Du får inte distribuera, sälja eller överföra, ändra eller anpassa Programvaran, inklusive men inte begränsat till att översätta, dekompilera, dekonstruera, demontera, eller skapa bearbetningar av den, förutom i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag. 

4. ANSVARSFRISKRIVNING
Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och utan något annat uttryckligt eller underförstått ansvar eller garanti (vare sig underförstått av lag, praxis eller på annat sätt). Guillemot och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar och alla garantier, inklusive, men inte begränsat till, när det gäller användarnas tillfredsställelse, kvaliteten på webbplatsen, dess säljbarhet, dess lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång i immateriella rättigheter i den utsträckning som tillåts av gällande lag. 
Dessutom ger guillemot och dess dotterbolag inga garantier att den information och/eller de dokument som är tillgängliga via denna webbplats är korrekta, fullständiga eller uppdaterade, eller att webbplatsen är fri från defekter, inklusive men inte begränsat till virus eller andra element som är skadliga för användaren. Användaren åtar sig alla risker och faror som härrör från användningen av webbplatsen.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING
I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, skall varken guillemot, dess dotterbolag, eller någon av deras respektive chefer, anställda, partners eller andra representanter hållas ansvariga för förlust eller skada till följd av användningen av eller oförmågan att använda, webbplatsen samt de material och/eller dokument eller tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till indirekta förluster eller skador, förluster av data, intäkter, vinster eller affärsmöjligheter, förlust av eller skada på egendom och eventuella fordringar från tredje part, även om guillemot eller något av dess dotterbolag har informerats om att denna typ av förlust eller skada är möjlig och/eller om denna typ av förlust eller skada rimligen kunde förutsägas.. 
Under inga omständigheter ska guillemots totala ersättningsskyldighet gentemot dig för alla skador, förluster och fordringar, oavsett om de anges i avtalet eller inte, liksom för all åverkan (inklusive, men inte begränsat till, i händelse av vårdslöshet) eller på annat sätt, överstiga det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till denna webbplats. 
Under inga omständigheter ska guillemots dotterbolags totala ersättningsskyldighet gentemot dig för alla skador, förluster och fordringar, oavsett om de anges i avtalet eller inte, liksom för all åverkan (inklusive, men inte begränsat till, i händelse av vårdslöshet) eller på annat sätt, överstiga det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till denna webbplats.

6. SKADELÖSHET
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa guillemot och dess dotterbolag, leverantörer, liksom alla dess säljare, chefer, tjänstemän, anställda, innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer, licensgivare och licenstagare, och alla andra relaterade personer (tillsammans "skadeslösa parter") från och mot alla utgifter och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter utan begränsning, som förorsakats de skadeslösa parterna i samband med fordringar eller krav som härrör från eller i samband med din användning av webbplatsen, eller att du bryter mot dessa villkor. Du ska bistå och samarbeta så mycket som rimligen kan krävas av de skadelösa parterna för att försvara mot sådana fordringar eller krav. 

7. SEKRETESSPOLICY
Guillemot samlar in, använder och offentliggör din personliga information i enlighet med de villkor som anges i sekretesspolicyn. Guillemot kan ändra denna sekretesspolicy när som  helst efter eget gottfinnande. I enlighet med dataskyddslagen från 06/01/78 har du rätt att komma åt, korrigera eller ta bort personliga uppgifter om dig själv genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]

Den part som ansvarar för att behandla personuppgifter är Guillemot Corporation S.A., som kan nås på: Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, Frankrike, och vars ordförande och verkställande direktör är Claude Guillemot.

Guillemot Corporation S.A. uppfyller bestämmelserna om skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter, ofta kallad "GDPR".

Guillemot Corporation S.A. informerar dig om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas.

Guillemot Corporation S.A. samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de syften de behandlas för.

Guillemot Corporation S.A. behandlar dina personuppgifter på de rättsliga grunder som erkänns av gällande bestämmelser (ditt samtycke, ett avtal, ett berättigat intresse och/eller en laglig skyldighet).

Guillemot Corporation S.A. säljer inte dina personuppgifter.

Guillemot Corporation S.A. låter dig utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter (rätten att få tillgång till dina personuppgifter, rätten att korrigera eller radera dem, rätt till behandlingsbegränsning, rätt till att motsätta dig behandlingen och rätten till dataportabilitet av dina personuppgifter) via ett kontaktformulär online.

Guillemot Corporation S.A. garanterar säkerheten för dina personuppgifter.

Guillemot Corporation S.A. använder ansedda underleverantörer som lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter.

Guillemot Corporation S.A. överför endast personuppgifter utanför Europeiska unionen (Guillemot Corporation har dotterbolag och underleverantörer utanför Europeiska unionen) i enlighet med bestämmelserna.

Guillemot Corporation S.A. behåller endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för de syften de behandlas för.

Guillemot Corporation S.A. har antagit och implementerar en integritetspolicy (som omfattar skyddet av personuppgifter). Läs mer


8. POLICY FÖR OOMBEDD KOMMUNIKATION
Skicka inte in några oombedda idéer, förslag eller annat material till Guillemot eller Webbplatsen. Guillemot varken accepterar eller överväger oombedda idéer, inklusive idéer om nya reklamkampanjer, marknadsföringsplaner, kampanjer, skapandet eller förbättrandet av nya varor, produkter, tjänster eller tekniker, processer, namn, prov, demonstrationer, bilder eller fotografier (vart och ett och tillsammans hädanefter "kommunikation"). Syftet med denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller tvister. 
Om du, trots vår begäran, skickar kommunikation till Guillemot eller Webbplatsen, beviljar du automatiskt (eller garanterar att ägaren av kommunikationen beviljar) Guillemot och dess övertagare en evig, royaltyfri, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, global, överlåtbar, fullt underlicensierbar rätt och licens att använda, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, framföra, visa och på annat sätt utnyttja kommunikationen eller någon idé, teknik, koncept eller expertis associerad med kommunikationen i vilket syfte som helst, kommersiellt eller på annat sätt (via någon teknik, form eller media som finns idag eller utvecklas framöver), utan någon kompensation till dig eller någon annan person, utan något som helst ansvar, och fri från tystnadsplikt eller andra skyldigheter för Guillemot eller dess övertagare. Du samtycker till, deklarerar och garanterar att du avstår från alla moraliska rättigheter till kommunikationen till förmån för Guillemot och dess övertagare. Guillemot ger inga garantier för att din kommunikation kommer att behandlas konfidentiellt. 

9. AVSLUTANDE
Om du bryter mot någon av bestämmelserna i Villkoren eller sekretesspolicyn avslutas ditt tillstånd att använda denna Webbplats automatiskt. Du måste förstöra allt Material som du har laddat ner eller skrivit ut från Webbplatsen. 
Guillemot kan, efter eget gottfinnande, ändra, avbryta eller stänga ner, tillfälligt eller permanent, Webbplatsen eller någon del av den eller någon av dess funktioner när som helst, av vilket skäl som helst och utan någon förvarning eller något ansvar gentemot dig eller någon annan person. 
Guillemot kan när som helst och av vilket skäl som helst (med eller utan orsak) och efter eget gottfinnande, omedelbart stänga av eller avsluta (helt eller delvis) ditt tillstånd att använda Webbplatsen, allt utan någon förvarning eller något ansvar gentemot dig eller någon annan person. 
Om dessa Villkor eller ditt tillstånd att använda Webbplatsen avslutas av dig eller av Guillemot av någon anledning så: (a) ska dessa Villkor dock fortsätta att gälla och vara bindande för dig med avseende på din tidigare användning av Webbplatsen och allt som är kopplat till, är förknippat med eller som uppstår från denna användning; och (b) Guillemot kan fortsätta att använda och lämna ut din personliga information i enlighet med den senaste versionen av Guillemots sekretesspolicy. 
Paragraf 4, 5, 6, 8, 12 och 13 i dessa Villkor fortsätter att gälla på obestämd tid efter att dessa Villkor avslutas. 

10. TREDJE PARTS WEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla reklam för, och länkar till, andra webbplatser eller resurser och företag som drivs eller kontrolleras av andra personer (tillsammans "tredje parts webbplatser". Tredje parts webbplatser är oberoende av Guillemot och Guillemot har ingen förpliktelse till eller inblandning i tredje parts webbplatser, deras aktiviteter, varor, tjänster, innehåll, länkar, webbutsändningar eller någon annan form av överföring, ändringar eller uppdateringar av dessa webbplatser. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls enbart för din bekvämlighet, och förekomsten av en länk eller reklam innebär inte något stöd från Guillemot. Din användning av tredje parts webbplatser och dina kontakter med ägarna eller operatörerna av tredje parts webbplatser sker på egen risk. Guillemot ska inte hållas ansvarigt för din användning av tredje parts webbplatser, eller dina kontakter med ägarna eller operatörerna av tredje parts webbplatser. 

11. LÄNKA, RAMA IN OCH SPEGLA WEBBPLATSEN
Länkar till Webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från Guillemot är strängt förbjudet. Guillemot förbehåller sig rätten att upphäva och återkalla eventuella tillstånd som de ger att länka till Webbplatsen när som helst, av vilket skäl som helst och utan någon förvarning eller något ansvar gentemot dig eller någon annan person. Inramning av Webbplatsen eller av allt eller delar av dess innehåll i någon form eller på något sätt är strängt förbjudet. Spegling av Webbplatsen eller av något av dess innehåll i någon form eller på något sätt är strängt förbjudet. 

12. GÄLLANDE LAG
Guillemot och dess dotterbolag utesluter alla deklarationer och garantier om att de Material och/eller dokument eller tjänster som erbjuds via Webbplatsen får användas i andra länder, eller att de överensstämmer med alla lagar och myndighetskrav i dessa andra länder. Individer som väljer att använda den här Webbplatsen gör det på egen risk och på eget initiativ, och ansvarar för att följa gällande lokala lagar. 
Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med fransk lagstiftning. Varje tvist med avseende på dessa Villkor skall omfattas av den exklusiva behörigheten för de franska domstolarna. Genom att använda denna Webbplats underställer du dig härmed den icke-exklusiva behörigheten för dessa domstolar för sådana ändamål och avstår från alla eventuella invändningar mot behörighet eller jurisdiktionsort i dessa domstolar. 

13. DIVERSE
Om någon behörig domstol anser att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan verkställas av någon anledning, ska denna bestämmelse vara verkningslös i den omfattning domstolen anser, utan att detta påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser. 

14. ÖVRIGT
Denna Webbplats redigeras och drivs av Guillemot Corporation S.A., ett bolag med ett kapital på 11 771 359,60 €. 
Säte: Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, France. 
414 196 758 RCS Rennes. 
Tel.: +33 (0) 2 99 08 08 80.
Webbplatsens redaktionschef är Mr. Claude Guillemot