Skip to content
Kies een ander land of een andere regio om content te zien die specifiek is voor uw locatie en shop online.
x
×

Thrustmaster

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 11 april 2024

 

U bekijkt momenteel een website van Guillemot Corporation S.A. (hierna de “Site”) en/of gebruikt een gebruikersinterface van Guillemot (hierna de “Interface”), in een gedeelte met juridische informatie en het beleid met betrekking tot de bescherming van de privacy (hierna het “Beleid”).

 

De privacy van gebruikers van de Site en de Interface (hierna “Gebruikers”, “Gebruiker” of “u”) is van groot belang voor Guillemot Corporation S.A.  (hierna “Guillemot” of “wij”). Guillemot is de gegevensbeheerder voor persoonsgegevens die op of via de Site of de Interface worden verzameld. Guillemot heeft dit Beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent.

 

We raden u aan dit Beleid te lezen om een beter begrip te krijgen van de reikwijdte van de uitdrukking “bescherming van privacy”. Sommige huidige of toekomstige onderdelen of functionaliteiten van de Site of de Interface waarvoor informatie moet worden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor wedstrijden) kunnen hun eigen voorwaarden of regels hebben met betrekking tot de bescherming van privacy (en hun eigen speciale gebruiksvoorwaarden). Indien u dit wenst, kunt u deze lezen voordat u uw informatie invoert.

 

ALS U MINDERJARIG BENT, LEES DIT PRIVACYBELEID DAN ZORGVULDIG DOOR MET UW OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Persoonsgegevens zijn “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (uittreksel uit de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter bekend als “GDPR”; Sectie 3 van de (Britse) Data Protection Act van 2018 bevat een vergelijkbare definitie).

 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke grondslagen zoals erkend door de Europese regelgeving:

 

– Op basis van uw toestemming;

– Op basis van legitieme belangen;

– In verband met de uitvoering van een contract of het voornemen een contract aan te gaan; en/of

– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

U hebt het recht Guillemot te vragen u toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen, de verwerking van gegevens met betrekking tot de betrokkene (u of uw minderjarige kinderen) te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen. Tot slot heeft u het recht om richtlijnen op te stellen over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt na uw overlijden. Wij zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van het bestaan van deze rechten. Het is echter niet zo eenvoudig: als we alleen zouden zeggen dat deze rechten bestaan, zou u het niet begrijpen als u een negatief antwoord krijgt op een verzoek om ze uit te oefenen. Daarom informeren wij u dat deze rechten niet in alle gevallen van toepassing zijn. In het bijzonder is het recht om uw gegevens te wissen niet van toepassing als de rechtsgrondslag voor verwerking een wettelijke verplichting is; het recht om bezwaar te maken is niet van toepassing als de rechtsgrondslag voor verwerking een contract of een wettelijke verplichting is; en het recht op overdraagbaarheid is niet van toepassing als de rechtsgrondslag voor verwerking een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting is (met andere woorden, overdraagbaarheid is alleen van toepassing als de rechtsgrondslag voor verwerking ofwel toestemming ofwel een contract is). In gevallen waarin één recht niet van toepassing is, zijn de andere rechten echter nog steeds van toepassing. Om uw rechten op uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, gebruikt u een koppeling (zoals “Contact” of “Ondersteuning”) naar ons contactformulier; deze koppelingen zijn te vinden boven of onder aan pagina’s op de Site, of in het gedeelte “Help” boven aan pagina’s op de site www.DJUCED.com (merk op dat de ondersteuning door onze technische ondersteuningsafdeling niet beperkt is tot technische ondersteuning), of in het gedeelte “Instellingen” van de Interface. In gevallen waarin wij redelijke twijfels hebben over de identiteit van de persoon die een of meer rechten wil uitoefenen, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om hun identiteit te bevestigen en kunnen wij de verwerking van het verzoek opschorten totdat hun identiteit is bevestigd.

 

Om al te lange formuleringen in onze formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens te vermijden (lange teksten belemmeren waarschijnlijk de leesbaarheid van het geheel, wat uiteindelijk zowel ten koste zou gaan van de informatie als van uw beslissing), geeft het formulier u wat top-level informatie en verwijst het u naar dit Beleid voor meer informatie. Hier vindt u meer informatie over de gegevens die we verzamelen, bewaartermijnen, ontvangers van gegevens, enz.

 

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 

Persoonsgegevens verstrekt door de Gebruiker: Door onze online formulieren voor het verzamelen van gegevens te gebruiken, velden in te vullen en bepaalde acties uit te voeren (bijv. informatie uploaden), neemt u een expliciete beslissing om de bijbehorende persoonsgegevens te verstrekken. Guillemot verzamelt met name in de volgende gevallen persoonsgegevens: (1) via contactformulieren (inclusief voor chatten); (2) bij registratie als lid, indien beschikbaar op de betreffende Site of de Interface; (3) bij registratie voor deelname aan of aanmelding voor deelname aan een prijsvraag of producttest, indien beschikbaar op de Site of de betreffende Interface; (4) bij het aanmaken en gebruiken van een persoonlijke ruimte of account, indien beschikbaar op de Site of de betreffende Interface; (5) bij inschrijving voor een of meer nieuwsbrieven, indien beschikbaar op de Site of de Interface in kwestie; (6) via online forums, indien beschikbaar op de Site of de Interface in kwestie; (7) bij het indienen van een sponsoraanvraag, indien beschikbaar op de Site in kwestie; (8) bij een verzoek om deel te nemen aan een affiliate-programma, indien beschikbaar op de Site.

 

Wij zullen u altijd om uw e-mailadres vragen als u iets anders doet dan alleen de Site lezen (bijvoorbeeld inschrijven op een nieuwsbrief) en wij zullen bepalen of dit e-mailadres al dan niet is geverifieerd. De andere informatie die we kunnen verzamelen is afhankelijk van hoe u de Site of de Interface gebruikt. Meestal vragen wij u om uw voor- en achternaam. Afhankelijk van de context kunnen wij u vragen om persoonsgegevens zoals uw geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, gebruikersnaam, informatie over producten die u bezit (zowel software als hardware), uw adres(sen) (post, facturering en verzending), secundair e-mailadres, gebruikersnaam (of bijnaam) op een of meer sociale media, telefoonnummer(s), faxnummer, opmerkingen, nationaliteit, land van verblijf, taal en de informatie die we nodig hebben om een lijst te maken van uw producten (inclusief productnaam, merk, serienummer, wederverkoper, aankoopdatum en softwareversie), software (inclusief namen en aanmaakdata), games en sociale media (inclusief type, naam en, indien van toepassing, uw sociale media, bijnaam en ranking of score) en eventuele accessoires (inclusief merk, type en naam). N.B. We voegen het relevante contacttype (klant, influencer, potentiële klant, etc.) en de bron vanwaar u op de Site of de Interface terecht bent gekomen toe aan een database (voorbeeldbronnen zijn “eShop”, “Nieuwsbrief”, etc.). We bepalen of u een Thrustmaster-klant, een Hercules-klant, een DJUCED-klant, een ambassadeur en/of een VIP bent en we bepalen uw status (“goedgekeurd”, “in behandeling”, etc.). Als we uw geboortedatum hebben, gebruiken we die om uw leeftijd en de datum van uw volgende verjaardag te bepalen. Als u het onderwerp bent geweest van een marketingcampagne, bepalen we de datum van de laatste campagne, het resultaat en of u al dan niet toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal te ontvangen. We houden uw toestemming bij, inclusief het tijdstip waarop deze is gegeven, het onderwerp (bijv. abonnement op een bepaalde nieuwsbrief) en het type toestemming dat is gegeven. We houden bij voor welke communicatiemethode(n) u toestemming hebt gegeven. Indien van toepassing verzamelen we aanvullende persoonsgegevens (bijv. uw interesses, de data en/of tijdstippen waarop u wilt dat wij contact met u opnemen, etc.). Waar van toepassing houden we uw aanwezigheid bij evenementen bij, inclusief de naam, het type en de geplande startdatum en -tijd.

 

We kunnen ook informatie verzamelen over uw winkelmandje (d.w.z. alle artikelen die u van plan bent te kopen), kortingscodes, affiliate-codes, bestellingen, totale waarde van bestellingen, datum laatste bestelling, meningen over producten en/of diensten, favorieten (inhoud, producten en/of diensten), interactie met onze klantenserviceadviseurs en voorkeurscommunicatiekanaal. We maken een lijst van uw bestellingen (inclusief productnamen, referenties en typen, verzenddata, besteldatum, merk, totaalbedrag en status).

 

Als u wilt deelnemen aan een activiteit of evenement dat onder een of meer contracten valt, slaan we precontractuele verklaringen op (bijv. bevestiging dat u meerderjarig bent en in staat bent om contracten af te sluiten, dat u correct kunt lezen, begrijpen en schrijven in een of meer talen, enz.). Als u deelneemt aan de activiteit of het evenement in kwestie, slaan we het contract tussen u en ons op.

 

Als u wilt deelnemen aan een activiteit of evenement waarvoor u aan bepaalde criteria moet voldoen (bijvoorbeeld een producttest), kunnen we informatie verzamelen over uw hardware- en/of software-instellingen.

 

Als u deelneemt aan een activiteit of evenement, kunnen we ook informatie verzamelen die u over uzelf verstrekt (om ons te helpen uw feedback te begrijpen, bijvoorbeeld door ons te helpen bepalen of uw situatie en/of uw behoeften specifiek voor u zijn), uw deelname aan de activiteit of het evenement (wat u ervan vond en eventuele vragen, opmerkingen, rapporten en antwoorden over de activiteit of het evenement, enz.).

 

Als u zich aan ons voorstelt, kunnen we uw bio, muzieksmaak en/of videogames, gebruikersnaam (of bijnaam) op een of meer sociale media en/of links (bijv. naar uw blog of sociale media), invloeden, muzikale plannen, e-sportplannen en afspraken voor live evenementen verzamelen.

 

Wanneer de toegang beperkt moet worden, vragen we u om een wachtwoord.

 

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we informatie over uw verzoeken en klachten (zie onderstaande details).

 

Bij het verwerken van verzoeken en klachten verzamelen we, naast uw identiteit en e-mailadres of telefoonnummer, ook de bron van het verzoek of de klacht, de taal, de datum, de categorie van het verzoek (informatie, ondersteuning, intrekking, enz.), het doel of onderwerp (bijv. “Is hardware H compatibel met software S?), doel of onderwerp (bijv. “Is hardware H compatibel met software S?”), beschrijving, merk, eventueel verstrekte documenten, het nummer dat we aan het verzoek toekennen (indien van toepassing kunnen we het verzoek koppelen aan of samenvoegen met een of meer andere verzoeken), een prioriteitsniveau, de status van het verzoek, de inhoud van eventuele interacties (e-mails, tekstberichten, opnames van telefoongesprekken), een unieke klantcode (een intern nummer dat we gebruiken om dezelfde aanvrager te identificeren, ongeacht het kanaal (e-mail, telefoon, enz.)), het aantal supporttickets dat bij ons is geopend, de datum van het eerste contact, de datum van de laatste interactie, het aantal contacten en de mate van tevredenheid (bijv. in de vorm van een waarderingssysteem op basis van sterren). We maken een lijst van incidenten (een incident betekent een verzoek of klacht) die door de aanvrager zijn ingediend en bepalen het aantal dagen sinds de laatste interactie, de datum van het laatste incident en het aantal incidenten. Voor technische ondersteuningsverzoeken verzamelen we een of meer foto’s of video’s waarin het probleem wordt uitgelegd, de naam van het product of de producten (hardware, software, accessoires) die door de aanvrager worden gebruikt, het producttype en serienummer, de softwareversie en/of de aanmaakdatum van de software en het systeem waarmee het product of de producten wordt of worden gebruikt (pc, Xbox, enz.). Voor garantieclaims verzamelen we uw adres, de aankoopdatum en aankoopprijs van elk product waarop de garantieclaim betrekking heeft, de naam van de wederverkoper en een kopie van de aankoopfactuur.

 

In verband met het beheer van de clubs van producteigenaren verzamelen we, naast uw identiteit en e-mailadres, specifiek uw lidmaatschapsnummer en wachtwoord van de club.

 

In verband met het beheer van forums, blogs en elektronische berichtensystemen verzamelen we zoekopdrachten die u op het forum hebt uitgevoerd en informatie over meldingen van abnormaal gedrag die u hebt ingediend. Als u zich registreert als actief lid van het forum, verzamelen we naast uw identiteit, e-mailadres en wachtwoord ook uw gebruikersnaam, weergavenaam (de bijnaam die op het forum verschijnt), wat u op het forum plaatst (inclusief vragen, antwoorden, opmerkingen en eventuele bijlagen), uw “vind ik leuk” en “vind ik niet leuk”, onderwerpen die u plaatst, uw favorieten of bladwijzers, de mensen die u volgt en waarop u zich abonneert op het forum. We verzamelen ook wat u ontvangt (reacties, opmerkingen, “vind ik leuk” en “vind ik niet leuk”). We verzamelen uw keuzes. We verzamelen optioneel uw omslagfoto, avatar, bio, een link naar uw website, uw beroep, uw handtekeningtekst, links naar uw sociale media, uw algemene locatie en uw tijdzone. We laten u weten dat we van plan zijn informatie te verzamelen over de hardware en software die u gebruikt. Uw bijdragen aan inhoud worden voorzien van een tijdstempel. N.B. We bepalen uw status, uw volgers, het aantal volgers, hoeveel mensen u volgt, hoeveel berichten, onderwerpen, discussies, antwoorden en opmerkingen u hebt gemaakt, hoeveel “vind ik leuk” en “vind ik niet leuk” u hebt gegeven en ontvangen, uw beoordeling en de datum van uw laatste bezoek. We maken een “gebruikers-ID” voor u aan (een unieke identificatie die niet uw naam bevat) en voegen u toe aan een groep (de groep waartoe u behoort, bijv. leden, moderators, enz.) en, indien van toepassing, een subgroep (als de groep niet specifiek genoeg is). Tot slot bepalen we het aantal gebruikers en het aantal weergaven.

 

Voor affiliate-programma’s verzamelt Guillemot de voor- en achternaam van het lid, e-mailadres(sen), bedrijfstype (“maker”/”firma”), handelsnaam en/of merk, bedrijfsnaam en -adres, websiteadres, btw-nummer, tekst waarin het bedrijf wordt gepresenteerd en wat het voor Guillemot kan betekenen (publieksgrootte, optioneel e-mailadres van de boekhoudafdeling, sociale media, bankgegevens, producten in eigendom, toegang tot het platform (eigenaar, beheerder of werknemer), e-mailadressen van affiliates van een “firma”, gebruikersnamen en wachtwoorden). Guillemot verwerkt makerscodes en links naar affiliate-content (content – bijv. video’s – die door makers van content onder het publiek wordt verspreid), commissiebedragen, betalingsgeschiedenis en betalingsstatussen.

 

Speciaal geval van betalingsgegevens: online betalingen op de Site of de Interface per bankkaart of betaalkaart worden uitgevoerd via de beveiligde betaalserver van de serviceprovider die door Guillemot is aangesteld om betalingen te verwerken. Betalingsgegevens zoals het kaartnummer, de vervalmaand en -jaar van de kaart en de verificatiecode (CVC of CVV) worden verzameld door de aanbieder van de betalingsdiensten, zelfs als het voor u lijkt alsof deze gegevens worden verzameld door Guillemot. Dit betekent dat deze betalingsgegevens niet op de Site of de Interface worden opgeslagen. Voor periodieke betalingen (bijv. een licentie met maandelijkse termijnen) is het de betalingsdienstaanbieder die de betalingsgegevens opslaat en periodiek de betalingen int. Op dezelfde manier kunt u de betalingsgegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden gebruikt, wijzigen (bijv. als de kaart die voor toekomstige periodieke betalingen moet worden gebruikt, vervalt) via uw e-commerce ruimte.

 

Speciaal geval van ontwikkelaarsaccounts: als u een ontwikkelaar bent, gebruikt Guillemot een formulier om uw voor- en achternaam, e-mailadres, bericht (reden voor uw verzoek om een ontwikkelaarsaccount te openen en beschrijving van uw behoeften), gebruikersnaam, wachtwoord en, indien van toepassing, de naam van elk bedrijf dat u vertegenwoordigt, samen met uw beëdigde verklaring te verzamelen.

 

Speciaal geval van licenties – gratis of betaald – beperkt tot een bepaald aantal apparaten:

 

Guillemot bepaalt het maximum aantal producten (of apparaten) dat aan de licentie kan worden gekoppeld en verzamelt de namen van de producten (of apparaten) die aan de licentie zijn gekoppeld, het MAC-adres van elk product (of apparaat) dat aan de licentie is gekoppeld, de identificatiecode (“token”) van elk product (of apparaat) dat aan de licentie is gekoppeld en de vervaldatum van de geldigheid ervan.

 

Wanneer u de licentie activeert, identificeert Guillemot het apparaat dat u gebruikt op het moment van activering (computer, smartphone, enz.) en koppelt dat apparaat aan uw e-mailadres. Elk apparaat wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn kenmerken.

 

Telkens wanneer u de licentie gebruikt, identificeert Guillemot welk apparaat u gebruikt.

Als u de licentie voor een nieuw apparaat gebruikt, wordt dat apparaat geïdentificeerd.

 

Speciaal geval van betaalde licenties (geldt voor alle licenties die worden gefactureerd, zelfs als een of meer facturen voor een nulbedrag zijn):

 

Telkens wanneer een betaalde licentie wordt aangeschaft, verzamelt Guillemot informatie over die licentie: de prijs, de versie van de content (of software) waarvoor de licentie geldt, of de licentie al dan niet deel uitmaakt van een speciale aanbieding (bijv. een aanbieding met een tijdelijke gratis proefperiode), de duur van een eventuele gratis proefperiode (daarna wordt de prijs van de licentie in rekening gebracht), de begindatum van de licentie (meestal de datum waarop de licentie is aangeschaft), de duur, de factureringsfrequentie en de datum van de meest recente factuur. Guillemot beheert de licentie en de facturering (Guillemot bepaalt de status van de licentie, de datum van de volgende factuur en de einddatum van de licentie (of de parameters of gebeurtenis(sen) die overeenkomen met het verlopen van de licentie)).

 

Wanneer u de betaalde licentie op een computer activeert, geeft u uw e-mailadres (hetzelfde dat u hebt opgegeven toen u de licentie bestelde) en wachtwoord op. Na verificatie identificeert Guillemot de computer die u gebruikt en koppelt die computer aan uw e-mailadres als de computer waarop de betaalde licentie zal worden gebruikt. Als de activering is gevalideerd, ontvangt u een bevestigingsbericht en wordt een identificatiecode (token) die u als gebruiker identificeert door Guillemot verwerkt (de DJUCED-software slaat noch uw e-mailadres noch uw wachtwoord op). Activering wordt geweigerd als er bijvoorbeeld een netwerkprobleem is, er geen geldige licentie is of het maximale aantal computers is overschreden.

 

Wanneer u de licentie gebruikt, moet u een internetverbinding hebben om Guillemot in staat te stellen de toegang tot de functionaliteit die overeenkomt met uw licentie(s) te beheren met behulp van de licentiegegevens die aan uw Guillemot-account zijn gekoppeld.

 

Als de licentie wordt verlengd, verzamelt Guillemot informatie over de verlenging (namelijk de datum waarop deze van kracht wordt).

 

In het geval van een betalingsprobleem (uw bankkaart is bijvoorbeeld verlopen), verzamelt Guillemot informatie over het probleem (datum en aard van het probleem en het te betalen bedrag).

 

Als de licentie wordt beëindigd, verzamelt Guillemot informatie over de beëindiging (de beëindigingsdatum en de datum waarop de beëindiging van kracht wordt).

 

Speciaal geval: om uw recht op toegang tot, correctie van, bezwaar tegen of beperking van de verwerking van, verwijdering van of verzoek om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens uit te oefenen, moet u ons een kopie van een identificatiebewijs of aanvullende informatie verstrekken (om Guillemot de informatie te geven die het nodig heeft om eventuele redelijke twijfels over uw identiteit weg te nemen).

 

Guillemot verzamelt ook de berichten, opmerkingen, antwoorden en e-mails die u naar Guillemot verzendt en een transcriptie van eventuele telefoongesprekken die u met ons voert (inclusief identificatiegegevens, timing, de identiteit van onze agent en een transcriptie van het antwoord van onze agent).

 

Cookies: Guillemot gebruikt de informatie in cookies om Gebruikers effectiever te volgen en hen gepersonaliseerde inhoud en functionaliteit te bieden. Wij maken gebruik van publieksmeetprogramma’s om informatie te verkrijgen over de manier waarop bezoekers door de Site surfen. Deze informatie helpt ons met name te begrijpen hoe gebruikers op de Site komen en hoe ze op de Site navigeren. Deze tools gebruiken cookies.

 

Cookies zijn gewoon stukjes informatie die vanaf een webserver worden verzonden en op uw apparaat worden opgeslagen (computer, smartphone, smart-tv, aangesloten spelconsole, enz.). Cookies bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om u direct te identificeren (ze bevatten bijvoorbeeld geen namen of e-mailadressen). Ze worden over het algemeen gebruikt om het apparaat van een Gebruiker snel te identificeren en om bepaalde aspecten van het bezoek en de keuzes van de Gebruiker te onthouden (taal- en/of locatiekeuze, toestemming voor cookies, etc.). Het gebruik van cookies is relatief gebruikelijk op websites. De Site herkent of reageert niet op “Do Not Track”-functionaliteit. U kunt uw browser echter desgewenst zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of dat cookies worden geweigerd of geaccepteerd. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies, hoeft u alleen maar uw keuze met betrekking tot cookies kenbaar te maken in het venster dat u meldt dat de Site cookies gebruikt. Er is een pictogram beschikbaar waarmee u uw cookie-keuzes kunt wijzigen. Hoewel u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies, moet u begrijpen dat sommige pagina’s en functies van de Site mogelijk niet goed werken als uw browser cookies weigert.

 

Andere tracking:

 

Guillemot houdt IP-adressen (Internet Protocol) bij. Een IP-adres is een uniek nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw apparaat te identificeren telkens wanneer u verbinding maakt met het internet.

 

Guillemot verzamelt beperkte informatie over uw verbindingslocatie (de geolocatiegegevens over uw verbindingslocatie zijn niet specifieker dan plaats), uw internetprovider (ISP), het type apparaat dat u gebruikt (computer, telefoon, enz.), het besturingssysteem (OS) dat u gebruikt, het tijdstip waarop u begon te surfen, het aantal bekeken pagina(‘s), de specifieke pagina die wordt bekeken en de browsertaal en webbrowser die u gebruikt.

 

Als u de Site bezoekt via een koppeling van een filiaal, verzamelt Guillemot de gegevens die bij die koppeling horen.

Net als veel andere websites verzamelt en bewaart de Site passief niet-persoonlijk identificeerbare informatie in logbestanden. Hierbij wordt de activiteit op de website bijgehouden, met inbegrip van het aantal weergaven voor een specifieke webpagina. Als u niet hoeft in te loggen op een Guillemot-account, worden deze gegevens op een niet-persoonlijk identificeerbare manier gegenereerd en niet gekoppeld aan een specifieke Gebruiker. In gevallen waarin u verplicht bent om in te loggen op een Guillemot account (om online aankopen te doen, toegang te krijgen tot niet-openbare informatie, etc.), worden de gegevens gekoppeld aan een specifieke Gebruiker (de accounthouder).

 

Om ons te helpen bij het beheren van gebruikerstoegang, verzamelen we een tijdstempel van uw registratieverzoeken (bijvoorbeeld als u zich registreert om lid te worden van een forum), een tijdstempel van activering (wanneer een verzoek wordt geverifieerd), een tijdstempel wanneer uw registratie wordt geregistreerd, een tijdstempel wanneer u zich afmeldt, een tijdstempel van uw laatste bezoek, uw aantal aanmeldingen en uw (versleutelde) wachtwoord. We registreren ook de datum waarop uw gegevens voor het laatst zijn bijgewerkt.

 

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die via DJUCED-software (of -toepassingen) is verkregen: app ID (software-identificatie), app-versie (softwareversie), gebruikers-ID (een universele niet-persoonlijk identificeerbare unieke identificatie om nieuwe gebruikers te onderscheiden van bestaande en voormalige gebruikers ), besturingssysteem (naam en versie), CPU-architectuur (aantal bits, bijv. 32 of 64), beeldschermresolutie, taal, land, gebeurtenis (een door de gebruiker gekozen eigenschap of instelling waaraan een gebeurtenisnummer is toegewezen dat het type gebeurtenis aangeeft), tijdstempel van de gebeurtenis, label van de gebeurtenis, waarde van de gebeurtenis, naam van product(en) die met de toepassing worden gebruikt, serienummer van product(en) die met de toepassing worden gebruikt, deck, of de Gebruiker al dan niet via de applicatie verbinding maakt met een door Guillemot voorgestelde inhoudsprovider, naam van de inhoudsprovider, aantal downloads van inhoud en informatie over de inhoud (BPM, naam van de track en artiest, gebruikte functies [loops, hot cues, stems, enz.] en weergegeven schermen).

 

Persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verkregen via DJUCED-software (of -toepassingen): bij het opstarten vraagt de toepassing de gebruiker om zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren (zodat hij kan worden geïdentificeerd, de toepasselijke licentie kan worden bepaald en geselecteerd en de versie van de toepassing kan worden uitgevoerd die overeenkomt met de geselecteerde licentie).

 

Informatie verkregen via de applicatie “My Thrustmaster”: we verzamelen uw e-mailadres, wachtwoord en gebruikersnaam (bijnaam); uw keuze van banner, profielfoto en taal; informatie over het/de gameplatform(s) die de betrokkene (u) gebruikt; productinformatie (namen van producten die u bezit, productinstellingen, etc.); game-informatie (naam van de game(s), gegevens van gamesessies, gamestatistieken, etc.); uw beoordelingen; en een lijst van uw vrienden in de applicatie.

 

Informatie verkregen via dochterondernemingen en serviceproviders: Guillemot ontvangt informatie van haar dochterondernemingen en serviceproviders.

 

De bezorgdienst levert Guillemot de verzenddatum en -status en de route-informatie die Guillemot nodig heeft om de klant op de hoogte te houden en te reageren op eventuele klachten over de verzending.

 

De betalingsdienstaanbieder bezorgt Guillemot de betalingsstatus (of een betaling is aanvaard of geweigerd en, indien geweigerd, de reden) en, afhankelijk van de betalingsmethode, de minimaal vereiste betalingsinformatie (zodat Guillemot kan reageren op eventuele klachten). Als een betaling wordt geweigerd in afwachting van aanvullende verificatie om e-commerce fraude te voorkomen en de betaling werd gedaan met een bankkaart, verstrekt de dienstverlener Guillemot de reden voor de weigering, het risiconiveau dat door de dienstverlener is beoordeeld, de belangrijkste elementen die op fraude wijzen, de ID van de klant bij de dienstverlener, de voor- en achternaam van de kaarthouder, het type kaart, de uitgever, het land van uitgifte, de laatste vier cijfers en de vervaldatum, een afdruk van de betaalmethode, het e-mailadres van de kaarthouder, het IP-adres (locatie van het IP-adres en identiteit van de gebruikte internetprovider), het adres van de klant en het autorisatietarief voor transacties in verband met dat e-mailadres. Als Guillemot diensten voor authenticatie van betalers aanbiedt (om e-commerce fraude te helpen voorkomen), verzamelt en gebruikt de serviceprovider informatie over de kenmerken van uw apparaat en indicatoren van uw activiteiten.

 

De externe aanbieder van gegevensverzameling voor sociale media (een aanbieder van marketingdiensten) verzamelt beoordelingen die op sociale media zijn geplaatst, samen met de gebruikersnaam (of bijnaam) van de beoordelaar en de antwoorden van Guillemot op sociale media en verstrekt deze aan Guillemot. Guillemot verzamelt echter rechtstreeks alles wat u in door Guillemot gemaakte privégedeelten van sociale media plaatst. Zelfs in dergelijke gevallen kunnen de sociale media in kwestie persoonsgegevens over u verzamelen; we raden u daarom aan het privacybeleid van de website van derden in kwestie te lezen.

 

De serviceprovider die bugs en andere technische problemen op telefoons en tablets moet rapporteren, voorziet Guillemot van de volgende informatie: app-ID, app-versie, unieke apparaatidentificatie (UDID), CPU-architectuur (bijv. 32- of 64-bits), besturingssysteem, taal, apparaatmodel, tijdstempel van de bug en locatie in ons programma waar de bug zich voordeed. Google (Google Ireland Limited) levert deze service voor Guillemot en verzamelt gegevens om ons en het betrokken apparaat te identificeren, gegevens die de gebruiksomgeving beschrijven en context- en probleemtraceergegevens.

 

De serviceprovider die bugs en andere technische problemen op pc’s en Macs moet melden, voorziet Guillemot van de volgende informatie: app-ID, app-versie, crash-ID (incidentnummer), besturingssysteem, CPU-architectuur, functie (door de gebruiker gekozen functionaliteit of instelling), tijdstempel van het technische probleem, verklaring (type softwarefout), bijnaam van de getroffen persoon, afgekapt IP-adres, beschrijving van acties direct voorafgaand aan het ondervonden probleem en gebruikers-ID (een universele, niet-persoonlijk identificeerbare unieke identificatiecode die wordt gebruikt om nieuwe gebruikers te onderscheiden van bestaande en voormalige gebruikers). N.B. De software verzamelt tijdelijk gegevens om mogelijke bugs en technische problemen te kunnen melden; de beslissing om al dan niet een bugrapport in te dienen en een melding te activeren, ligt echter geheel bij u.

 

Google (Google Ireland Limited) biedt Guillemot de meet- en analyseservice Google Analytics, waarmee cookies van derden en gegevens gekoppeld aan uw IP-adres, apparaat/browser en activiteiten op de Site of de Interface worden verzameld.

 

Als onderdeel van zijn CAPTCHA-service (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) vertelt Google Guillemot dat u een mens bent (om intensieve geautomatiseerde inlogpogingen tegen te gaan).

 

De dochterondernemingen van Guillemot leveren verschillende soorten diensten (administratie, IT, logistiek, marketing, onderzoek en ontwikkeling, klantenrelaties, enz.) waarvoor informatie moet worden verstrekt die overeenkomt met de specifieke dienst(en) die door elke dochteronderneming worden verleend.

 

 

Onthoud dat telkens wanneer u vrijwillig online persoonsgegevens vrijgeeft (bijvoorbeeld via e-mail, op een forum of via een openbaar profiel), deze gegevens door andere personen kunnen worden verzameld en gebruikt. Hoewel Guillemot alles in het werk stelt om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid ervan niet garanderen als u zelf geen passende voorzorgsmaatregelen neemt. Wanneer u informatie verstrekt, wordt u geacht dit bewust te doen. Het is belangrijk op te merken dat minderjarigen geen wachtwoorden mogen aanmaken of invoeren op de Site of de Interface. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die u aanmaakt en/of informatie met betrekking tot een account bij Guillemot die u aanmaakt op de Site of de Interface, indien van toepassing (hierna te noemen “Account”).

 

Uw e-mailadres en wachtwoord voor uw Account zijn belangrijk omdat ze dienen als een soort sleutel voor het beheren van gebruikerstoegang en toegang tot functionaliteit. Met een e-mailadres en wachtwoord van de Account kan de Account-houder ook inloggen op de Interface of aparte ruimten (gebruikerspagina’s) maken en zich aanmelden op een aantal Guillemot-websites (d.w.z. op de Site en andere Guillemot-websites). Sommige webpagina’s bieden toegang tot gedeelten waar verzoeken en klachten worden behandeld. Andere webpagina’s bieden toegang tot ruimtes voor e-commerce.

 

 

 1. WAT GEBEURT ER ALS IK WEIGER OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN?

 

Als wij geen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen (wij moeten weten hoe wij u kunnen bereiken), verzoeken toewijzen en doorsturen (wij kunnen er niet voor zorgen dat verzoeken aan de juiste persoon worden toegewezen, tenzij wij op de hoogte zijn van het onderwerp, de taal en het type contact), bepaalde verzoeken verwerken (als u een technisch probleem hebt ondervonden, moeten wij op de hoogte zijn van de relevante context en de hardware- en softwareomgeving) of u iets per post sturen (als wij uw adres niet kennen). Bovendien wordt de toegang tot sommige gebieden en functies van de Site of de Interface – indien beschikbaar op de Site of Interface – beïnvloed: e-commerce, deelname aan het forum, aanmelden voor deelname aan wedstrijden, aanvragen voor sponsoring, aanmelden voor deelname aan tests (inclusief producttests, bètatests, enz.) en het afspelen van video’s. Wij hebben dergelijke persoonsgegevens echter niet nodig als u alleen toegang wilt tot de Site en de meeste inhoud wilt bekijken.

 

Als u cookies voor het bijhouden van affiliates weigert, is het waarschijnlijk dat u affiliates (makers van inhoud) beloningen ontzegt, waardoor ze mogelijk worden ontmoedigd om met ons samen te werken en inhoud te maken.

 

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 

 1. Aansluitgegevens:

 

Verbindingslogs – met inbegrip van IP-adressen – worden op basis van de legitieme belangen van Guillemot op het gebied van beveiliging en verdediging gebruikt voor het beheer van bestaande en potentiële klanten, het delen van ervaringen (gebruikersgetuigenissen), het beheer van clubs van producteigenaren, downloadruimten voor inhoud, forums, blogs en elektronische berichtensystemen, het beheer van de verzending van informatie voor marketingdoeleinden, het beheer van affiliate-programma’s, het beheer van hardware- en softwareontwikkeling en het verstrekken van informatie aan ontwikkelaars, het beheer van gebruikerstoegang, de verwerking van verzoeken en klachten, het beheer van persoonlijke ruimten voor het afhandelen van verzoeken, het technisch beheer van websites en servers en het filteren van netwerktoegang. Ze worden ook gebruikt voor niet-commerciële externe communicatie, authenticatie van betalers (om e-commerce fraude te helpen voorkomen) en het beheren van huidige en potentiële rechtszaken en pre-proceszaken.

 

Gegevens over de locatie van waaruit een gebruiker verbinding maakt met de Site en de internetprovider (ISP), het apparaattype (computer, telefoon, enz.), het besturingssysteem, de browsertaal en de webbrowser die zijn gebruikt om verbinding te maken met de Site, worden verwerkt met het oog op het beheer van bestaande en potentiële klanten, de verwerking van verzoeken en klachten, het technisch beheer van websites en servers, de authenticatie van betalers (om e-commerce fraude te helpen voorkomen) en het beheer van bestaande en potentiële rechtszaken en precontentieuze kwesties. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme technische, beveiligings- en verdedigingsbelangen van Guillemot.

 

IP-adressen worden gebruikt voor het beheren van bestaande en potentiële klanten, het meten van het publiek en het bewaken van de Site, het beheren van softwaredownloads, forums, blogs en elektronische berichtensystemen, het beheren van de rapportage van bugs en andere technische problemen op pc’s en Macs, het distribueren van websitecontent, het verifiëren van betalers (om e-commerce fraude te helpen voorkomen) en het beheren van huidige en potentiële rechtszaken en pre-proceszaken. IP-adressen worden gebruikt om bezoekers van de Site te lokaliseren, maar deze geolokalisatie is beperkt (het is niet specifieker dan de stad van de bezoeker). IP-adressen worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische en organisatorische belangen van Guillemot, en soms ook op basis van de veiligheids- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Verbindingsgegevens worden gebruikt voor het beheren van clubs van producteigenaren op basis van de noodzaak om stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten en om een contractuele relatie tussen Guillemot en clubleden tot stand te brengen. Verbindingsgegevens worden gebruikt voor het beheren van downloadgebieden voor inhoud, op basis van toestemming van de betrokkene. Verbindingsgegevens worden verwerkt als reactie op verzoeken van autoriteiten op basis van een wettelijke verplichting.

 

Gegevens die in verband met netwerktoegang worden verzameld, worden verwerkt om de toegang tot en het gebruik van internet en websites te filteren en inzicht te krijgen in variaties in verkeersstromen en ongeoorloofde indringing. De gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Guillemot op het gebied van beveiliging en verdediging.

 

 

 

 

 1. Informatie verstrekt door gebruikers

 

De doeleinden waarvoor de informatie die u ons verstrekt wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de activiteit of activiteiten in kwestie.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van bestaande en potentiële klanten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het beheren van een database van bestaande en potentiële klanten;

– het uitvoeren van activiteiten op het gebied van klantenbeheer met betrekking tot contracten, bestellingen, voorbestellingen, abonnementen, verzending, facturering en loyaliteitsprogramma’s, het uitvoeren van activiteiten op het gebied van klantenrelatiebeheer zoals tevredenheidsonderzoeken en het selecteren van bestaande of potentiële klanten om deel te nemen aan studies, onderzoeken en producttests;

– het uitvoeren van prospectieactiviteiten;

– het selecteren van een of meer categorieën mensen om deel te nemen aan loyaliteitscampagnes, prospectieactiviteiten, onderzoeken, producttests en promotiecampagnes en het voeren van marketingcampagnes;

– het produceren van bedrijfsstatistieken;

– het organiseren van wedstrijden, loterijen en promotiecampagnes van welke aard dan ook;

– het voorbereiden en publiceren van inhoud;

– het beheren van beoordelingen van producten, diensten en/of inhoud; en

– het beheren van uw favoriete inhoud, producten en/of diensten.

 

De gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, technische, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot. Uitzondering: prospectiecampagnes via elektronische kanalen (e-mail of sms) zijn gebaseerd op uw toestemming; als u echter al klant bent, kunnen we contact met u opnemen om u producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u eerder hebt besteld.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het delen van ervaringen worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het beheren van het verzamelen en bewaren van getuigenissen over de ervaringen van mensen met producten, diensten en/of inhoud; en

– het beheren van de publicatie van ervaringen.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met wedstrijden, campagnes en “interne” marketingevenementen (niet gericht op het algemene publiek) worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het organiseren van wedstrijden, loterijen en promotiecampagnes van welke aard dan ook;

– het organiseren van marketingevenementen;

– het verkrijgen van beeldmateriaal ter illustratie van door Guillemot aangeboden producten en diensten; en

– het produceren van deelnamestatistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële en organisatorische belangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van afbeeldingen van derden voor promotionele doeleinden worden verwerkt voor:

 

– het promoten van Guillemot (met inbegrip van haar activiteiten, producten en/of diensten) bij bestaande en potentiële klanten;

– het illustreren van de producten en diensten van Guillemot;

– het beheren van het gebruik van afbeeldingen van derden; en

– het beheren van de rechten van betrokkenen.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële en organisatorische belangen van Guillemot.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met communicatie via sociale media van derden, worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het interageren met abonnees op sociale media;

– het verzenden van informatie naar abonnees op sociale media; en

– het beheren van distributiekanalen voor sociale media.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële en organisatorische belangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van softwaredownloads worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het voorbereiden en publiceren van inhoud;

– het beheren en controleren van downloads;

– het beheren van licenties;

– het garanderen van de compatibiliteit tussen de software in kwestie en de hardware van de gebruiker;

– het voorspellen van behoeften; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, technische en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van clubs van producteigenaren worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het beheren van leden;

– het delen van informatie met leden;

– het verstrekken van voordelen aan leden; en

– het garanderen dat de voorwaarden van het clublidmaatschap worden nageleefd.

 

De gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de actie die nodig is om een contract af te sluiten en om een contractuele relatie tussen Guillemot en de clubleden tot stand te brengen.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van een gemeenschap van enthousiastelingen die technische informatie willen ontvangen, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het beheren van een gemeenschap van enthousiastelingen (die niet noodzakelijkerwijs Guillemot-producten hoeven te bezitten); en

– het aanmaken en gebruiken van e-maildistributielijsten.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van downloadgebieden voor inhoud worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– gebruikers toelaten om inhoud te downloaden;

– het beheren van toegang tot inhoud; en

– het produceren van statistieken.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met het beheer van forums, blogs en elektronische berichtensystemen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het opzetten van communicatieplatforms;

– het uitvoeren van studies en onderzoeken (naar problemen die gebruikers tegenkomen);

– het verstrekken van informatie;

– het beheren van leden (registratie, afmelden, enz.);

– de interactie beheren;

– het garanderen en beheren van beveiliging;

– het beheren van een forum (in het bijzonder modereren en regels handhaven);

– het reageren op sponsoraanvragen; en

– het produceren van statistieken.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, technische, juridische, beveiligings- en verdedigingsbelangen van Guillemot. Aangezien Guillemot geschreven inhoud, afbeeldingen, geluiden en/of berichten opslaat die online openbaar kunnen worden gemaakt, is Guillemot verplicht om gegevens te bewaren die kunnen worden gebruikt om personen te identificeren die betrokken zijn bij het maken van de inhoud die op de Site of de Interface wordt gebruikt.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het versturen van informatie voor marketingdoeleinden (nieuwsbrieven) worden verwerkt voor:

 

– het beheren van abonnementen; en

– het aanmaken en gebruiken van e-maildistributielijsten.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met affiliate-programma’s worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het opzetten van een beheerplatform;

– het beheren van affiliates (aan- en afmelden);

– het beheren van het affiliate-programma (met name om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd);

– het identificeren van affiliates;

– het identificeren van verkopen die zijn gegenereerd door een affiliate (een maker van inhoud);

– het berekenen van commissies en/of bonussen die verschuldigd zijn aan een affiliate;

– het aanmaken van facturen; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het melden van bugs en andere technische problemen op pc’s en Macs worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het identificeren van problemen;

– het toewijzen van middelen (om problemen op te lossen en de producten in kwestie te verbeteren);

– prognosebehoeften;

– het oplossen van problemen en het verbeteren van de producten in kwestie; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, financiële en organisatorische belangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van hardware- en softwareontwikkeling worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het beheren van ontwikkelingen;

– het ontwikkelen, inclusief het oplossen van bugs en andere technische problemen; en

– het opvolgen van ontwikkelingen.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme technische, financiële, organisatorische, defensie- en veiligheidsbelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van gebruikerstoegang worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het aanmaken van toegansrechten;

– het controleren van toegangsrechten;

– het intrekken of beperken van toegangsrechten; en

– het bestrijden van onrechtmatig gebruik.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, organisatorische, financiële, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van de informatievoorziening aan ontwikkelaars worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het beheren van ontwikkelaars;

– het reageren op informatieverzoeken van ontwikkelaars;

– het informeren van rekeninghouders over de beschikbaarheid van informatie;

– het produceren van statistieken;

– het afdwingen van naleving van gebruiksvoorwaarden en vereisten op het gebied van vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom; en

– het beveiligen van de dienst voor informatievoorziening op afstand.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, organisatorische, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van de levering van functionaliteit worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het beheren van het leveren van functionaliteit aan gebruikers;

– het verbeteren van onze software en ervoor zorgen dat deze blijft werken met de relevante hardware;

– het verbeteren van onze hardware en ervoor zorgen dat deze blijft werken met de relevante games;

– het matigen van het gebruik van hardware en software;

– het bieden van hulp aan gebruikers;

– het bewaken van productactivering; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, organisatorische en financiële belangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met de verwerking van verzoeken en klachten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het toewijzen van verzoeken;

– het reageren op verzoeken en ervoor zorgen dat ze worden opgevolgd;

– het toezicht houden op processen om de activiteiten van de afdeling die verantwoordelijk is voor het verwerken van verzoeken en klachten te begrijpen en te optimaliseren;

– het interageren met bestaande en potentiële klanten;

– het beheren van documentbibliotheken (sjablonen) en contactpersonen;

– het produceren van statistieken;

– het omgaan met onbeschoft gedrag tegenover personeel;

– het beheren van garantieclaims;

– het beheren van verzoeken tot uitoefening van het herroepingsrecht; en

– het beheren van verzoeken tot uitoefening van het recht op toegang tot en correctie van gegevens en bezwaar tegen de verwerking ervan (rechten op gegevensbescherming) en, meer in het algemeen, verzoeken tot uitoefening van andere rechten.

 

Gegevens die voor de eerste zeven doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, financiële, organisatorische en defensiebelangen van Guillemot. Gegevens die voor de laatste drie doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van wettelijke verplichtingen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het beheer van persoonlijke ruimten voor het afhandelen van aanvragen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– internetgebruikers online contact laten opnemen met Guillemot en hun verzoeken volgen;

– internetgebruikers gemakkelijk toegang laten hebben tot hun gegevens;

– internetgebruikers in staat stellen hun gegevens gemakkelijk bij te werken; en

– een veilig communicatiekanaal bieden.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het technisch beheer van websites en servers worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het beheer van websites en servers;

– het technisch beheren van websites;

– het beveiligen van websites door middel van event logging; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, organisatorische, beveiligings- en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met de authenticatie van betalers worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het beheren van fraudepreventie-inspanningen;

– het beoordelen van het frauderisico;

– het beschermen tegen het risico op fraude;

– het voorkomen van frauduleuze betalingen;

– het verdedigen van Guillemot in geval van fraude en het verlenen van bijstand aan en het samenwerken met de autoriteiten; en

– het voorkomen van herhaling van fraude.

 

De voor dit doel verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, financiële en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met feitelijke en potentiële rechtszaken en zaken die daaraan voorafgaan, worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het beheren van mogelijke geschillen;

– het beheren van precontentieuze zaken;

– het beheren van geschillen;

– het beheren van gearchiveerde dossiers die voorafgaan aan rechtszaken en geschillen;

– het uitvoeren van beslissingen; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, financiële, organisatorische en defensiebelangen van Guillemot. Bovendien worden deze gegevens met betrekking tot gerechtelijke uitspraken ook verwerkt op basis van het historische legitieme belang van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met de boekhouding worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het bijhouden van de boekhouding;

– het voldoen aan belasting- en boekhoudkundige verplichtingen;

– het consolideren van de rekeningen;

– het organiseren van de boekhouding;

– het beheren van uitstaande bedragen, aanmaningen en achterstallige betalingen (met uitzondering van het tijdelijk of permanent ontnemen van het voordeel van een levering van diensten of goederen);

– het optimaliseren van de fysieke en financiële prestaties van het bedrijf (financiële controle);

– het verstrekken van cijfers;

– het archiveren en leveren van boekhoudkundige gegevens; en

– het beheren van audits.

 

Gegevens die voor de eerste drie doeleinden worden verzameld, worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Gegevens die voor de overige doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van de legitieme organisatorische, financiële en defensiebelangen van Guillemot.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met niet-commerciële externe communicatie worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het aanmaken en gebruiken van een adressenbestand voor informatieve en/of externe communicatiedoeleinden – met uitzondering van enige vorm van marketing – met betrekking tot de activiteiten van Guillemot;

– het communiceren over de uitbetaling van dividenden;

– het communiceren over bedrijfsacties; en

– het produceren van statistieken.

 

Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden verwerkt op basis van wettelijke verplichtingen van Guillemot.

 

Kopieën van identiteitsdocumenten voor de uitoefening van het recht op toegang tot, correctie van, bezwaar tegen of beperking van de verwerking van, verwijdering van of een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid worden gebruikt bij de verwerking van verzoeken en klachten en de afhandeling van feitelijke en potentiële geschillen en precontentieuze kwesties (voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, financiële, organisatorische en defensiebelangen van Guillemot).

 

 1. Informatie over cookies

 

We gebruiken cookies om bestaande en potentiële klanten te helpen beheren, doelgroepen te meten en websites te monitoren, softwaredownloads, clubs voor producteigenaren en downloadgebieden voor inhoud te beheren, persoonlijke ruimten te beheren voor het afhandelen van verzoeken, websites en servers technisch te beheren en website-inhoud te distribueren.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met publieksmeting en websitetracking worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het meten van websitepubliek en het monitoren van websiteactiviteit; en

– het produceren van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische en technische belangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met affiliate-programma’s worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het identificeren van affiliates (makers van inhoud die affiliate-codes en/of affiliate-links delen);

– het identificeren van verkopen die zijn gegenereerd door affiliates (contentmakers); en

– het berekenen van commissies en/of bonussen die verschuldigd zijn aan affiliates.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, technische en beveiligingsbelangen van Guillemot.

 

Gegevens die worden verzameld in verband met de distributie van website-inhoud worden verwerkt voor:

 

– het verbeteren van toegang tot websites; en

– het verbeteren van de beveiliging van websites.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, organisatorische, technische en beveiligingsbelangen van Guillemot.

 

De doeleinden en rechtsgrondslagen van andere verwerkingsactiviteiten zijn zoals eerder beschreven. Samengevat gebruiken we cookies om de Site efficiënter, nuttiger en veiliger te maken en om de kwaliteit ervan te verbeteren en meer gepersonaliseerde inhoud te bieden. Cookies worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Guillemot.

 

Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Site en kunnen niet worden uitgeschakeld binnen onze systemen. Ze worden meestal ingesteld als reactie op handelingen die u hebt uitgevoerd en die een verzoek om diensten vormen, zoals het instellen van uw cookievoorkeuren en inloggen (bijv. om toegang te krijgen tot uw beveiligde gedeelte of winkelmandje).

 

Functionele cookies helpen ons de functionaliteit van de Site te verbeteren en te personaliseren. Ze slaan met name (niet-persoonlijk identificeerbare) informatie op over uw voorkeuren met betrekking tot het bekijken van webpagina’s, taal, locatie, enz.

Prestatiecookies helpen ons het gebruik en de prestaties van de Site te analyseren om de werking ervan te verbeteren (met name de meest bezochte pagina’s en pagina’s die foutmeldingen genereren).

Advertentiecookies worden gebruikt om u de meest relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses. Als advertentiecookies worden uitgeschakeld, worden er nog steeds advertenties weergegeven, maar zijn deze mogelijk niet meer relevant voor uw interesses.

 

Social media cookies zijn cookies die worden gegenereerd door externe social media. Ze maken de Site gebruiksvriendelijker en helpen ons te promoten. Ze maken het ook mogelijk om rijkere Site-inhoud te bieden door middel van het delen van audio en/of video. Bepaalde functies van de Site (zoals knoppen om ons te volgen op sociale media en het afspelen van video’s) zijn afhankelijk van diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze functies stellen cookies in waarmee deze sites uw browsen kunnen volgen. Dergelijke cookies worden alleen geplaatst als u hiervoor toestemming geeft. We raden u aan het cookiebeleid van sites van derden te lezen.

 

 1. Informatie die automatisch wordt verzameld via software (of applicaties)

 

Gegevens die worden verzameld in verband met het technisch toezicht op software- en hardwareproducten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

– het begrijpen hoe software en de bijbehorende hardware worden gebruikt;

– het verbeteren van onze software- en hardwareproducten en ervoor zorgen dat ze blijven werken met andere software en hardwareproducten die ermee worden gebruikt;

– gebruikers leren hoe ze onze software en hardwareproducten moeten gebruiken;

– het bewaken van de activering van software en hardwareproducten; en

– het verkrijgen van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme technische, commerciële, organisatorische en financiële belangen van Guillemot.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met het melden van bugs en andere technische problemen op telefoons en tablets worden verwerkt ten behoeve van:

 

– het identificeren van problemen;

– het toewijzen van middelen (om problemen op te lossen en de applicaties in kwestie te verbeteren);

– prognosebehoeften;

– het oplossen van problemen en het verbeteren van de applicaties in kwestie; en

– het verkrijgen van statistieken.

 

De voor deze doeleinden verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme commerciële, technische, financiële en organisatorische belangen van Guillemot.

 

 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profilering waarbij gevoelige gegevens aan het licht kunnen komen (ras of etnische afkomst; filosofische, politieke, vakbonds- of religieuze overtuiging; seksleven of gezondheid).

 

 

 1. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS?

 

In principe zijn uw persoonsgegevens bestemd voor Guillemot en haar dochterondernemingen en dienstverleners (IT- en telefonieproviders, bezorgdienstverleners, betaaldienstverleners, aanbieders van frauderisicoanalyses, juridische dienstverleners, kennisgevingsdienstverleners, marketingdienstverleners) en overheidsinstanties (indien er een wettelijke verplichting bestaat).

Google is een ontvanger van gegevens in verband met zijn meet- en analyseservice Google Analytics en zijn service ter bescherming tegen pogingen tot geautomatiseerde intensieve indiening.

 

Uw persoonsgegevens zijn ook bedoeld voor openbaar gebruik in verband met het delen van ervaringen, het beheer van forums, blogs en elektronische berichtensystemen en het aanbieden van functionaliteit of links naar inhoud die beschikbaar is gesteld voor het publiek.

 

Voor niet-commerciële externe communicatie waarvoor een wettelijke verplichting bestaat, zijn persoonsgegevens toegankelijk voor Guillemot, haar dochterondernemingen (bevoegd personeel met verantwoordelijkheid voor financiële verslaglegging) en dienstverleners (financiële, juridische, bezorgings- en IT-dienstverleners en omroepen), aandeelhouders en/of obligatiehouders en overheidsinstanties.

 

Logbestanden zijn toegankelijk voor Guillemot en haar dochterondernemingen (bevoegd personeel met verantwoordelijkheid voor informatiesystemen) en serviceproviders (IT-dienstverleners, inclusief degenen met verantwoordelijkheid voor beveiliging).

 

Verbindingslogs zijn toegankelijk voor Guillemot, haar dochterondernemingen (bevoegd personeel met verantwoordelijkheid voor informatiesystemen) en de serviceprovider met verantwoordelijkheid voor beveiliging.

 

Logbestandgegevens worden verstrekt aan bevoegd personeel op onze marketingafdeling, bevoegd personeel met verantwoordelijkheid voor onderzoek en ontwikkeling en bevoegd personeel op onze ondersteuningsafdeling.

Uittreksels uit logbestanden en verbindingslogs kunnen worden verstrekt aan of toegankelijk worden gemaakt voor bevoegd personeel van onze juridische afdeling, gerechtelijke ambtenaren en overheidsinstanties in verband met hun toezichthoudende en gerechtelijke taken.

 

Gegevens uit tools voor publieksmetingen zijn bestemd voor Guillemot en haar dochterondernemingen (personeel met verantwoordelijkheid voor informatiesystemen en Guillemot-personeel met verantwoordelijkheid voor marketing) en dienstverleners (IT-dienstverleners). Voor de verwerking van deze gegevens worden diensten van Google gebruikt.

 

Gegevens met betrekking tot het beheer van bestaande en potentiële klanten zijn toegankelijk voor het senior management, bevoegd personeel van onze marketingafdeling, afdeling informatiesystemen, afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van klantrelaties, administratieve afdelingen (waaronder onze boekhoudkundige en juridische afdelingen), logistieke teams en hun lijnmanagement.

 

Ontvangers van gegevens met betrekking tot het beheer van bestaande en potentiële klanten kunnen zijn:

 

– Guillemot dochterondernemingen;

– dienstverleners (banken, directe verkopers, IT-dienstverleners, marketingdienstverleners, aanbieders van frauderisicoanalyses, juridische dienstverleners, betalingsdienstverleners, bezorgdienstverleners zoals postbodes, vervoerders, etc.) die voldoende garanties bieden met betrekking tot de bescherming van uw rechten;

– ontwikkelaars en verkopers van software die wordt gebruikt om gegevens te verwerken (die in dat geval anoniem worden gemaakt);

– auditors en wettelijke auditors in verband met hun controlewerkzaamheden;

– overheidsinstanties in verband met hun toezichthoudende en gerechtelijke taken;

– organisaties, gerechtsfunctionarissen en gerechtsdeurwaarders in verband met hun schuldinvorderingstaken; en

– agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van opt-outlijsten voor telefonische marketing.

 

Om u diensten te verlenen, maken we gebruik van IT-serviceproviders en hun tools. Sommige leveranciers van IT-services kunnen de gegevens die ze via cookies en andere trackers verzamelen, gebruiken om, voor eigen gebruik, profielen voor behavioral advertising op te stellen of om u gerichte advertenties te tonen. Guillemot geeft zijn bestaande en potentiële klantenbestanden echter niet door aan dergelijke IT-serviceproviders.

 

Andere klanten van de aanbieder van betalingsdiensten (die Guillemot diensten voor authenticatie van betalers biedt om e-commerce fraude te helpen voorkomen) kunnen ook informatie ontvangen (om hen te helpen werkelijke of potentiële fraude op te sporen en te blokkeren).

 

Kopieën van identiteitsdocumenten die worden ingediend om het recht op inzage, correctie, bezwaar, beperking van de verwerking, verwijdering of verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen, zijn toegankelijk voor bevoegd personeel dat verantwoordelijk is voor informatiesystemen, bevoegd personeel van onze juridische afdeling en overheidsinstanties in verband met hun toezichthoudende en gerechtelijke taken.

 

 

 1. IK WOON IN HET VERENIGD KONINKRIJK. IS HET WAARSCHIJNLIJK DAT MIJN PERSOONSGEGEVENS BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK WORDEN DOORGEGEVEN?

 

Ja: aangezien Guillemot en sommige van haar serviceproviders en dochterondernemingen, met uitzondering van Guillemot Limited, buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, worden alle persoonsgegevens waarschijnlijk doorgegeven buiten het Verenigd Koninkrijk.

 

*Guillemot Limited is een bedrijf met hoofdkantoor in Carnac Place, Cams Hall Estate, Fareham, Portsmouth, Hampshire, PO16 8UY, Verenigd Koninkrijk.

 

 

 1. IK WOON IN DE EUROPESE UNIE. IS HET WAARSCHIJNLIJK DAT MIJN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE WORDEN DOORGEGEVEN?

 

Ja, gegevens met betrekking tot het volgende worden doorgegeven buiten de Europese Unie: beheer van bestaande en potentiële klanten; delen van ervaringen; wedstrijden, campagnes en interne marketingevenementen; gebruik van afbeeldingen van derden voor promotiedoeleinden; publieksmeting en website tracking; communicatie via sociale media van derden; beheer van softwaredownloads; beheer van clubs van producteigenaren; beheer van een gemeenschap van enthousiastelingen die technische informatie willen ontvangen; beheer van downloadgebieden voor inhoud; beheer van forums, blogs en elektronische berichtensystemen; het verzenden van informatie voor marketingdoeleinden ; affiliate-programma’s; melden van bugs en andere technische problemen op pc’s en Macs; het melden van bugs en andere technische problemen op telefoons en tablets; technische bewaking van software- en hardwareproducten; beheer van gebruikerstoegang; beheer van het verstrekken van informatie aan ontwikkelaars; beheer van het verstrekken van functionaliteit; verwerking van verzoeken en klachten; beheer van persoonlijke ruimten voor het afhandelen van verzoeken; technisch beheer van websites en servers; distributie van website-inhoud; reageren op verzoeken van de autoriteiten; boekhouding; authenticatie van betalers; feitelijke en potentiële geschillen en pregeschillen; en niet-commerciële externe communicatie.

 

Sommige serviceproviders en dochterondernemingen van Guillemot bevinden zich buiten de Europese Unie.

Persoonsgegevens mogen alleen buiten de Europese Unie worden overgedragen als aan ten minste een van de volgende criteria wordt voldaan:

 

– De overdracht vindt plaats naar een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land dat een passend beschermingsniveau biedt.

– Passende garanties zijn aanwezig (in de praktijk betekent dit voornamelijk standaard contractuele clausules) en de betrokkene (u) heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen.

– De overdracht komt overeen met een van de vrijstellingen of uitzonderingen waarin de wetgeving voorziet.

 

Gegevens uit cookies van derden kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen. We raden u aan het cookiebeleid van sites van derden te lezen.

 

 

 1. WAT GEBEURT ER ALS IK BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE EUROPESE UNIE WOON?

 

Wetten die van toepassing zijn op persoonsgegevens variëren lokaal, soms zelfs tussen staten of provincies. Wij behouden ons daarom het recht voor om territoriale beperkingen toe te passen. Wij raden u aan om te controleren of u de Site en/of de Interface gebruikt die overeenkomt met uw land om er zeker van te zijn dat wij voldoen aan de lokale vereisten, ook wanneer wij u informatie geven. Lees de algemene gebruiksvoorwaarden (en, indien van toepassing, eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden) van de Site die u gebruikt.

 

Lokaal kunnen aanvullende praktijken van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld een Guillemot-forum gebruikt en in de Verenigde Staten woont, raden we u aan om naast dit beleid ook de “Kennisgeving bij het verzamelen” op de website van het forum te lezen.

 

 

 1. MAG GUILLEMOT MIJN PERSOONSGEGEVENS VERKOPEN?

 

Guillemot is niet van plan om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te verkopen tegen betaling buiten de dochterondernemingen van Guillemot (Guillemot en haar dochterondernemingen worden hierna aangeduid als de “Groep”). Het is echter mogelijk dat we sommige of al uw persoonsgegevens bekendmaken of doorgeven in de loop van of tijdens onderhandelingen over een fusie, financieringstransactie, overname of ontbinding, of procedures waarbij sommige of al onze Activiteiten of activa worden verkocht, overgedragen, afgestoten of openbaar gemaakt. Als een ander bedrijf of individu een deel van of al onze activiteiten of activa overneemt, krijgt dat bedrijf of individu toegang tot de persoonsgegevens die we hebben verzameld en neemt het de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens over.

 

N.B. Hoewel Guillemot Stripe gebruikt voor betalingen, analyses en andere zakelijke diensten, verkopen we geen persoonsgegevens aan Stripe. Stripe verzamelt transactiegegevens en persoonsgegevens die het analyseert en gebruikt om de diensten die het aan ons levert uit te voeren en te verbeteren, inclusief voor fraudedetectie. Hierbij informeren we u dat onze serviceprovider (Stripe) bij het verifiëren van betalers (om e-commerce fraude te helpen voorkomen) de kenmerken van uw apparaat en indicatoren van uw activiteit deelt met Guillemot en met andere klanten van de serviceprovider. U kunt meer informatie vinden over Stripe en het privacybeleid lezen op https://stripe.com.

 

 

 1. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

 

Cookies die worden gebruikt om internetgebruikers en IP-adressen te volgen, worden niet langer dan 13 maanden bewaard vanaf de datum van het eerste bezoek (wanneer u toestemming geeft voor een of meer cookies). U hoeft dus niet verbaasd of geïrriteerd te zijn als het venster met de melding dat de site cookies gebruikt, opnieuw verschijnt.

 

Persoonsgegevens met betrekking tot publieksmeting en controle van de Site worden 13 maanden bewaard vanaf de datum van het eerste bezoek aan de Site. IP-adressen met betrekking tot de verspreiding van de inhoud van de website worden maximaal 24 uur bewaard om de toegang tot de website te verbeteren (merk op dat dit niet betekent dat gegevens niet mogen worden bewaard voor verwerkingsdoeleinden op basis van de legitieme belangen van Guillemot op het gebied van beveiliging en/of verdediging), in antwoord op verzoeken van de autoriteiten en in verband met feitelijke of potentiële rechtszaken of zaken die aan een rechtszaak voorafgaan.

 

Gegevens die worden verzameld of gegenereerd door Google Analytics om het publiek op de Site te analyseren, worden maximaal 730 dagen bewaard (d.w.z. twee jaar).

Wat betreft andere cookies en trackers die mogelijk worden gebruikt, raden we u aan de inhoud van het venster met cookie-keuzes of het pictogram dat op elke site toegankelijk is, te lezen om te weten te komen hoe lang ze worden bewaard.

Cookiegegevens die door het affiliateprogramma worden gebruikt, worden 30 dagen bewaard vanaf de datum waarop op een affiliatelink is geklikt of een product aan het winkelmandje is toegevoegd en een bijbehorende aanmaakcode is verzonden.

 

Gegevens verzameld door BugSplat voor het rapporteren van bugs en andere technische problemen op PC’s en Mac’s worden één jaar bewaard.

 

Gegevens die Google verzamelt om bugs en andere technische problemen op telefoons en tablets te rapporteren, worden 90 dagen bewaard.

 

Gegevens die zijn verzameld in verband met het beheer van hardware- en softwareontwikkeling worden bewaard in documentatie met betrekking tot het (de) product(en) in kwestie (gedurende de gehele gebruiksduur van het (de) software- en/of hardwareproduct(en) in kwestie).

 

Het adressenbestand dat wordt bijgehouden voor informatie of niet-commerciële externe communicatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de levering van de informatie of de levering van de externe communicatie in kwestie (als u bijvoorbeeld een nieuw jaarverslag aanvraagt dat nog niet beschikbaar is, krijgt u een voorlopig antwoord en wordt het jaarverslag u toegestuurd zodra het beschikbaar is).

 

Als u een of meer producten en/of marketing- of technische informatie met betrekking tot een product of dienst van Guillemot (of een van haar dochterondernemingen) hebt aangevraagd of gedownload, bent u een potentiële klant. Als er tussen u en ons alleen via sociale media van derden is gecommuniceerd, bent u een potentiële klant. Als u een Account hebt maar nog geen bestelling hebt geplaatst (of als de datum van uw laatste bestelling meer dan drie jaar geleden is), bent u een potentiële klant.  Als uw laatste bestelling meer dan drie jaar geleden is of als u uw overeenkomst meer dan drie jaar geleden hebt beëindigd, bent u ook een potentiële klant.

 

Persoonsgegevens van potentiële klanten worden drie jaar bewaard vanaf de datum van het laatste contact van de potentiële klant of van zijn laatste bezoek of verbinding, tenzij de potentiële klant een “Developer”-account heeft.

 

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor klantenbeheer worden drie jaar bewaard voor prospectiedoeleinden.

 

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor klantenbeheer worden tot vijf jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard om contractuele verzoeken en claims te kunnen verwerken, evenals feitelijke of potentiële contractuele geschillen of precontentieuze zaken.

 

Gegevens (betalingsstatus en zeer beknopte betalingsinformatie) die door de betalingsdienstaanbieder worden verstrekt in geval van daadwerkelijke of potentiële geschillen of precontentieuze kwesties in verband met een betalingskwestie, worden gedurende vijf jaar bewaard vanaf de datum waarop de betaling is verricht, tenzij de wettelijke verjaringstermijn is opgeschort (d.w.z. de verjaringstermijn is gepauzeerd en wordt hervat zodra de opschorting is opgeheven) of gestuit (d.w.z. de verjaringstermijn is gestaakt en een nieuwe verjaringstermijn is ingegaan) of er een rechtszaak loopt.

 

Gegevens over de leveringsstatus die door de bezorgdienst aan Guillemot worden verstrekt om Guillemot in staat te stellen een klacht te verwerken in geval van een leveringsprobleem, worden vijf jaar bewaard vanaf de datum waarop de levering is voltooid.

 

Factuurgegevens die worden gebruikt voor klantenbeheer worden 10 jaar bewaard voor archivering.

 

Gegevens met betrekking tot gebruikersbeoordelingen worden bewaard totdat het onderwerp van de beoordeling (bijv. de pagina over het product dat wordt beoordeeld) wordt verwijderd of totdat de gebruiker hier bezwaar tegen maakt.

 

Gegevens over favorieten (favoriete inhoud, producten of diensten) worden bewaard totdat favorieten worden verwijderd of uw account wordt verwijderd.

 

Wat betreft de verwerking van verzoeken en klachten, worden informatie over het verzoek (met uitzondering van informatie over het product of de producten in eigendom en contactgegevens), de geschiedenis van interacties met betrekking tot het verzoek en alle documenten die via de persoonlijke ruimtes van gebruikers zijn ingediend in verband met een probleem (bijv. foto’s, video’s, aankoopfacturen) verwijderd als er meer dan twee jaar geen activiteit is geweest (bijv. als de status van het verzoek “Probleem opgelost” is).

 

Tenzij de informatie nodig is om een verzoek van de betrokkene te verwerken (bijvoorbeeld een probleem met de WiFi-ontvangst of met de verbinding met de WiFi van de internetprovider), worden de locatie van de verbinding, de internetprovider (ISP), het type apparaat dat is gebruikt (computer, telefoon, enz.), het gebruikte besturingssysteem, de begintijd van het browsen, het aantal bekeken pagina’s, de specifieke pagina die is bekeken, de browsertaal en de gebruikte webbrowser niet bewaard nadat de chat waarin deze gegevens zijn gebruikt, is beëindigd.

 

Gegevens die worden gebruikt om apparaten te identificeren waaraan een licentie is toegewezen die beperkt is tot een bepaald aantal apparaten, worden bewaard zolang als nodig is om de contractuele relatie uit te voeren. N.B. Dit betekent niet dat gegevens niet mogen worden bewaard en verwerkt voor andere doeleinden (gegevens worden bewaard in geval van feitelijke of potentiële contractuele en/of strafrechtelijke geschillen en precontentieuze zaken (piraterij als een product zonder licentie wordt gebruikt)).

 

Persoonsgegevens die nodig zijn om statistieken te produceren, worden 25 maanden bewaard vanaf de datum waarop de ruwe persoonsgegevens zijn verzameld.

 

De resultaten van statistieken (anonieme cijfers en grafieken) die zijn geproduceerd met behulp van geaggregeerde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Zolang als nodig is om de contractuele relatie uit te voeren, worden persoonsgegevens bewaard voor het beheren, archiveren en controleren van contracten. N.B. Dit betekent niet dat gegevens niet mogen worden bewaard en verwerkt voor andere doeleinden (contracten en bewijsstukken worden bewaard ten behoeve van feitelijke of mogelijke geschillen of precontentieuze kwesties, klantenbeheer en de verwerking van verzoeken en klachten; klantenfacturen worden bewaard ten behoeve van de boekhouding, feitelijke of mogelijke geschillen of precontentieuze kwesties, verzoeken van de autoriteiten, klantenbeheer en de verwerking van verzoeken en klachten).

 

Gegevens over het delen van ervaringen worden bewaard totdat het onderwerp van de ervaring (bijvoorbeeld de pagina over het product waarop de ervaring betrekking heeft) wordt verwijderd of de toestemming wordt ingetrokken.

 

Persoonsgegevens met betrekking tot wedstrijden, campagnes en “interne” marketingevenementen en gegevens met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal van derden voor promotiedoeleinden worden bewaard totdat de (laatste) toepasselijke wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Niettegenstaande het bovenstaande worden deliverables voor onbepaalde tijd bewaard voor promotionele en retrospectieve doeleinden.

 

Persoonsgegevens met betrekking tot het versturen van informatie voor marketingdoeleinden worden bewaard zolang het abonnement wordt gehandhaafd (d.w.z. totdat de abonnee zich afmeldt via de link in elke nieuwsbrief).

 

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het beheer van clubs van producteigenaren worden bewaard gedurende de hele lidmaatschapsperiode en worden één jaar na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd, tenzij die periode bij uitzondering wordt verlengd (in het geval van gegevens over een lid die worden verwerkt in verband met lopende of potentiële rechtszaken of zaken die daaraan voorafgaan).

 

E-mailadressen die worden gebruikt voor het beheren van een community van enthousiastelingen die technische informatie willen ontvangen, worden bewaard zolang een gebruiker lid is van de community.

 

Identificerende informatie over betrokkenen die wordt gebruikt voor het beheer van forums en berichtensystemen wordt bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop het contract met de gebruiker afloopt of wordt beëindigd, behalve in het geval van een rechtszaak.

 

Bijnamen die zijn verzameld in verband met een ledenaccount (gebruikt om toegang te krijgen tot een forum en/of berichtensysteem) worden bewaard voor een periode van één jaar vanaf de datum waarop de ledenaccount is afgesloten, behalve in het geval van een rechtszaak.

 

Technische gegevens die worden gebruikt om de bron van een verbinding of het gebruikte apparaat te identificeren, worden één jaar bewaard, behalve in het geval van een rechtszaak.

 

Andere verkeers- en locatiegegevens worden één jaar bewaard op voorwaarde dat aan een aantal criteria is voldaan (hiervoor is een bevel van de minister-president nodig, die een dergelijke maatregel kan nemen om redenen die verband houden met de nationale veiligheid wanneer er sprake is van een actuele of te verwachten ernstige bedreiging van de natie; dezelfde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een bevel tot versnelde bewaring dat wordt uitgevaardigd door autoriteiten die krachtens de wet toegang hebben tot gegevens betreffende elektronische communicatie met het oog op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, zware criminaliteit en andere ernstige inbreuken op regels die zij moeten handhaven, met het oog op de toegang tot deze gegevens).

 

Informatie over bijdragen aan de inhoud van forums en/of berichtensystemen wordt één jaar bewaard, behalve in het geval van een rechtszaak.

 

Wat affiliate-programma’s betreft, wordt persoonlijke informatie bewaard zolang de persoon lid blijft van het affiliate-programma en, bij afwezigheid van geschillen, vernietigd één jaar nadat het lidmaatschap van het programma is beëindigd, met uitzondering van factuurgegevens.

 

Gegevens die nodig zijn voor het monitoren van kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten worden vijf jaar bewaard, behalve in het geval van een rechtszaak.

 

Als u uw privacyrechten uitoefent, kunnen gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard totdat alle toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de authenticatie van de betaler (om e-commerce fraude te helpen voorkomen) worden maximaal 15 maanden bewaard vanaf de datum waarop de transactie in kwestie is aangeboden, behalve in het geval van een verzoek van de autoriteiten en/of in het geval van een rechtszaak of beëindiging van het contract met onze serviceprovider of op verzoek van onze serviceprovider. In het geval van een verzoek van de autoriteiten, een rechtszaak, beëindiging van het contract met onze serviceprovider of een verzoek van onze serviceprovider, kunnen we in elk geval kopieën van deze gegevens bewaren voor zover dit wettelijk is toegestaan, mits we de wet naleven.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met mogelijke geschillen of precontentieuze kwesties worden verwijderd zodra de precontentieuze kwestie in der minne is geschikt (dit omvat geen schikkingsovereenkomsten die door alle partijen zijn ondertekend en uitgevoerd) of, indien dit niet het geval is, totdat de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn is verstreken.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met rechtszaken worden gewist zodra gewone en buitengewone rechtsmiddelen tegen de beslissing niet meer mogelijk zijn; beslissingen van rechtbanken (waaronder vonnissen, arresten, veroordelingen, enz.) worden echter permanent gearchiveerd op basis van ons legitieme historische belang.

 

De inhoud van SMS-berichten (tekst) en MMS-berichten (multimedia) wordt maximaal één jaar bewaard door de telefonieprovider.

 

Gesprekken die we opnemen om de kwaliteit van onze behandeling van verzoeken en klachten (van gebruikers, potentiële klanten, enz.) te verbeteren, worden zes maanden na de opnamedatum bewaard. Gedocumenteerde analyses van opnames worden een jaar na de datum van de geanalyseerde opname vernietigd.

 

Gesprekken die worden opgenomen of waarvan de opname wordt gemarkeerd door een van onze adviseurs of technici in het geval van onbeschoft gedrag tegen hen (beledigingen – artikelen R.621-2 en R.625-8-1 van het Franse Wetboek van Strafrecht; bedreigingen – artikel 222-17 van het Franse Wetboek van Strafrecht, etc.) worden zes maanden bewaard vanaf de opnamedatum, behalve in het geval van een rechtszaak (ze worden gearchiveerd om als bewijs te worden gebruikt als er een rechtszaak wordt aangespannen). Behalve in het geval van een rechtszaak worden gedocumenteerde analyses van dergelijke opnames vernietigd zodra de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn is verstreken.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de technische monitoring van software- en hardwareproducten worden lokaal opgeslagen totdat ze ontvangen worden door de server van het eventverzamelprogramma, totdat ze verwijderd worden omdat de opslag een limiet overschrijdt of totdat de software verwijderd wordt. Op de server van het verzamelprogramma voor gebeurtenissen worden persoonsgegevens die verwerkt worden voor de technische bewaking van software- en hardwareproducten bewaard gedurende een periode die gekoppeld is aan het nummer van de gebeurtenis (soort gebeurtenis). Alle gebeurtenissen behalve displayresolutie (“scherm”), controllernaam (“midi-apparaatnaam”) en serienummer worden na drie maanden gearchiveerd. Alle gearchiveerde events worden na 12 maanden verwijderd; de displayresolutie en controllernaam worden gearchiveerd en alleen het serienummer wordt in de operationele database bewaard.

 

Wat betreft affiliate-programma’s en het beheer van softwaredownloads, gebieden voor gebruikerstoegang en downloaden van inhoud, het aanbieden van functionaliteit aan gebruikers en persoonlijke gebieden voor het afhandelen van verzoeken, worden persoonsgegevens verwerkt zolang de Account(s) van de betrokkene geopend blijft (blijven). Als uw Account om welke reden dan ook wordt verwijderd, gebruikt Guillemot uw persoonsgegevens niet langer om u diensten te verlenen, maar bewaart Guillemot uw persoonsgegevens tijdelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving voor gebruik bij het beantwoorden van verzoeken van de autoriteiten en in het geval van feitelijke of potentiële geschillen of pregeschillen.

 

In verband met het beheer van de informatieverstrekking aan ontwikkelaars worden persoonsgegevens verwerkt zolang de betrokkene een “Developer”-account heeft.

 

Als uw “Developer”-account om welke reden dan ook wordt verwijderd, gebruikt Guillemot uw persoonsgegevens niet langer om u diensten te verlenen, maar bewaart Guillemot uw persoonsgegevens tijdelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving voor gebruik bij het beantwoorden van verzoeken van de autoriteiten en in het geval van feitelijke of potentiële rechtszaken of zaken die daaraan voorafgaan.

 

Meer in het bijzonder worden verbindingsloggegevens over het algemeen zes maanden bewaard. Verbindingenloggegevens die worden gebruikt voor het beheer van de informatievoorziening aan ontwikkelaars, worden echter gedurende de gehele toepasselijke vertrouwelijkheidsperiode bewaard (om te kunnen bewijzen tot welke vertrouwelijke informatie de ontwikkelaar in kwestie op welke datum toegang had) en langer in het geval van een rechtszaak met betrekking tot de ontwikkelaar.

 

 

 1. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Als u, om welke reden dan ook, toegang wilt tot uw persoonsgegevens, deze wilt verwijderen of corrigeren, de verwerking van gegevens met betrekking tot de betrokkene (u of uw minderjarige kinderen) wilt beperken, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens wilt uitoefenen, dient u contact met ons op te nemen via de site of de interface door middel van een van de koppelingen naar ons contactformulier (bijvoorbeeld “Contact opnemen” of “Ondersteuning”) boven of onder aan onze webpagina’s; in het specifieke geval van de www.DJUCED.com is de link naar ons contactformulier te vinden in de sectie “Help” bovenaan elke pagina; in Interfaces is de link naar ons contactformulier te vinden in de sectie “Instellingen”.

 

Uw verzoek moet (i) het recht bevatten dat u wilt uitoefenen, (ii) de identiteit van de verzoeker en (iii) als de verzoeker niet de betrokkene is, de identiteit van de betrokkene.

Onvolledige aanvragen kunnen niet worden verwerkt:

 

– Als de persoon op wie het verzoek betrekking heeft de verzoeker is (d.w.z. als u voor eigen rekening handelt), kan uw verzoek, als we redelijke twijfels hebben, pas als geldig worden beschouwd nadat u ons een bewijs van uw identiteit hebt verstrekt (voor identiteitskaarten is een zwart-wit kopie van de voorkant voldoende).

– Als de betrokkene niet de verzoeker is (d.w.z. u handelt namens iemand anders), wordt het verzoek alleen als geldig beschouwd als u ons kopieën hebt verstrekt van het bewijs van de identiteit van zowel de verzoeker als de betrokkene.

 

Als u een Gebruiker bent met een Account, waar beschikbaar op de Site of Interface in kwestie, kunt u ook toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens en deze corrigeren in de persoonlijke ruimte(n) die u hebt aangemaakt.

 

Als u niet wilt dat Guillemot u een nieuwsbrief stuurt, selecteer dan geen opties zoals “Ik ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief…”. Bovendien biedt elk bericht dat u van Guillemot ontvangt u de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten.

 

Als u niet tevreden bent over onze communicatie, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit*:

 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

 

* Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk:

 

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk die niet tevreden zijn met onze communicatie, kunnen een klacht indienen bij:

De commissaris

 

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

 

 

 1. VERZAMELT GUILLEMOT PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGE GEBRUIKERS?

 

Hoewel we niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarige gebruikers verzamelen, is het mogelijk dat dergelijke gebruikers de site bezoeken.

 

De Site en de Interface zijn niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 13 jaar; zij mogen de Site of de Interface niet doorbladeren en geen persoonsgegevens verstrekken. Bijgevolg verzamelt Guillemot geen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 13 jaar.

 

Minderjarige gebruikers van 13 jaar en ouder (hierna “Tieners”) mogen op de Site browsen op voorwaarde dat zij geen Account aanmaken (en geen toegang hebben tot een Accountwachtwoord). Minderjarigen hebben geen toegang tot bepaalde Interfaces. Bijgevolg verzamelt Guillemot slechts zeer beperkte persoonsgegevens (met betrekking tot Tieners).

 

Ouderlijke toestemming: Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun Tieners de Site en de Interface te bekijken (als dergelijke toegang is toegestaan voor Tieners), hun gebruik te controleren en ons te helpen hun privacy te beschermen door hen te leren dat zij nooit persoonsgegevens (achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer(s), etc.) verstrekken zonder toestemming van hun ouders. Guillemot is ervan overtuigd dat de hulp van ouders de beste manier is om te voorkomen dat Tieners persoonsgegevens op ongepaste plaatsen verstrekken. Minderjarige Gebruikers mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun ouder(s) of wettelijke voogd.

 

Ouderlijke toegang: een ouder die optreedt als vertegenwoordiger van een Tiener en/of een ouder die Guillemot het recht heeft verleend om persoonsgegevens van een Tiener te verzamelen, kan de persoonsgegevens over die Tiener bekijken, corrigeren, wijzigen, bezwaar maken tegen de verwerking ervan of verzoeken om overdraagbaarheid.

 

 

 1. HOE BESCHERMT GUILLEMOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Om uw persoonsgegevens te beschermen, maakt Guillemot gebruik van passende systemen die zijn ontworpen om de veiligheid, integriteit en privacy van de verstrekte gegevens te beschermen. De Site en de Interface zijn uitgerust met beveiligingsmaatregelen om Gebruikers te beschermen tegen verlies, misbruik en vervalsing van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De door Guillemot verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (bijv. beveiligde ruimten met beperkte toegang). Guillemot gebruikt een server met firewall om persoonsgegevens te beschermen tegen ongewenste toegang.

 

Toegang tot bepaalde delen van en inhoud op de Site en toegang tot de Interface worden beschermd door hetzelfde wachtwoord, dat u aan niemand bekend mag maken. Wachtwoorden moeten altijd door een volwassene worden aangemaakt en mogen niet aan minderjarigen worden bekendgemaakt of toegankelijk worden gemaakt; uw bescherming en de bescherming van minderjarigen is afhankelijk van de naleving van deze regel. Guillemot zal u nooit per telefoon, chat, e-mail of sms om uw wachtwoord vragen. U mag uw wachtwoord aan niemand bekendmaken. Vergeet niet om u aan het einde van elke sessie af te melden bij uw Account. Als u een computer deelt met iemand anders of een computer gebruikt op een openbare plaats zoals een bibliotheek of internetcafé, moet u uw webbrowser sluiten en u na elke sessie afmelden om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens en persoonlijke communicatie.

 

Google biedt Guillemot een service die helpt beschermen tegen geautomatiseerde en intensieve indieningspogingen.

 

Identiteitsgegevens (kopieën van identiteitsdocumenten) die worden ingediend om het recht op toegang tot, correctie van, bezwaar tegen of beperking van de verwerking van, verwijdering van of een verzoek tot overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen, worden gecodeerd.

 

Bovendien neemt Guillemot passende maatregelen om ervoor te zorgen dat derden een hoog niveau van bescherming bieden voor alle persoonsgegevens die zij namens ons verzamelen of gebruiken.

 

De Site en de Interface kunnen koppelingen naar sites van derden bevatten. Guillemot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid van sites van derden. Voor meer informatie wordt u geadviseerd het eigen privacybeleid van sites van derden te lezen.

 

Er zijn enkele dingen die u kunt doen om uzelf te beschermen. Guillemot raadt u aan om alle e-mails die wij u sturen te verwijderen zodra u ze hebt gelezen: op die manier heeft een derde partij, zelfs als deze toegang krijgt tot uw e-mails, niet onmiddellijk toegang tot de inhoud van de e-mails die u hebt verwijderd.

 

Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met dit Beleid. Door deze Interface te gebruiken, gaat u eveneens akkoord met dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met dit Beleid, dient u geen gebruik te maken van deze Site en enige Interface, of dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan. Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij raden u aan dit Beleid regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door de Site of de Interface te blijven gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen.

 

 

 1. MAAKT GUILLEMOT GEBRUIK VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

 

Guillemot maakt alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor beveiligingsdoeleinden, om de betrouwbaarheid van haar informatiesystemen (en daarmee de bescherming van persoonsgegevens) te bewaken en om fraude met e-commerce te helpen voorkomen.

 

In principe waarschuwen deze systemen een of meer bevoegde personen, die vervolgens de juiste beslissingen nemen. Helaas is een dergelijk proces niet altijd geschikt wanneer beslissingen zeer snel moeten worden genomen om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Daarom wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om de veiligheid en betrouwbaarheid van informatiesystemen te garanderen. Afhankelijk van de specifieke situatie kan de detectie van kwaadaardig gedrag een of meer geautomatiseerde beslissingen triggeren om een of meer bevoegde personen te waarschuwen en processen te blokkeren, quarantainemaatregelen toe te passen of corrigerende maatregelen te nemen. Dergelijke geautomatiseerde beslissingen kunnen resulteren in online toegang tot persoonsgegevens, online correctie of verwijdering van persoonsgegevens, of het herstellen van persoonsgegevens in een eerdere staat die is geblokkeerd. Hoewel dergelijke acties aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben, zijn ze in principe wenselijk omdat ze bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Vergeet niet dat u altijd contact kunt opnemen met onze adviseurs om uw rechten op uw persoonsgegevens uit te oefenen.

 

Bij het verifiëren van een betaler (om e-commerce fraude te helpen voorkomen), is de betalingsprovider verantwoordelijk voor het analyseren van het frauderisico, het melden aan Guillemot of de betaling al dan niet wordt aanvaard en, indien niet, het uitleggen waarom niet. Als een betaling wordt geweigerd om een reden als “Aanvullende verificatie vereist”, is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming (een bevoegde persoon voert verdere back-office controles uit om te bepalen of de betaling al dan niet moet worden goedgekeurd). Er is echter wel sprake van geautomatiseerde besluitvorming als een betaling wordt afgewezen om redenen als “Categoriale afwijzing” (bijvoorbeeld als een bankpas wordt gebruikt die als gestolen te boek staat), in welk geval de bijbehorende bestelling automatisch wordt geannuleerd. Een dergelijke actie kan aanzienlijke gevolgen voor u hebben, maar is ook belangrijk voor ons en de rechtmatige houder van het betaalmiddel in kwestie.

 

 

 1. TALEN

 

In het geval van een discrepantie tussen de Franse versie van dit Beleid en een versie in een andere taal, prevaleert de Franse versie.

 

 1. GEBRUIK EN WETTELIJKE KENNISGEVING

 

De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn toegevoegd aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van onze sites en, indien van toepassing, aan de Gebruiksvoorwaarden van de Interface, die u dient te lezen.

 

De Site en de Interface worden gepubliceerd door Guillemot Corporation S.A. , een bedrijf met een kapitaal van €11.617.359,60 met hoofdkantoor in 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, Frankrijk.

Geregistreerd bedrijfsnummer: 414 196 758 Vannes

Tel.: +(33) 2 99 08 08 80.

 

De publicatiedirecteur voor de Site en de Interface is Claude Guillemot.

De officiële talen die kunnen worden gebruikt om te communiceren met de directeur van de publicatie zijn Frans en Engels.

 

 

© 2024 Guillemot Corporation S.A.