Skip to content
Wybierz inny kraj lub region, aby wyświetlić treści dotyczące Twojej lokalizacji i skorzystać ze sklepu online.
x
×

Thrustmaster

Ogólne zasady i warunki korzystania

Warunki niniejszej Polityki prywatności stanowią element naszych Ogólnych zasad i warunków korzystania. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi zasadami i warunkami korzystania dostępnymi pod adresem http://www.thrustmaster.com/2/45.aspx.

Ta witryna internetowa jest obsługiwana we Francji. Jej użytkowanie podlega prawu francuskiemu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej (dalej nazywanej „Witryną”) podlega poniższym ogólnym zasadom i warunkom korzystania (dalej nazywanym „Warunkami”). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.
Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, użytkownik („użytkownik” lub „Ty”) akceptuje poniższe Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te Warunki, opuść Witrynę.
Korzystanie z tej Witryny podlega najnowszej wersji Warunków. Firma Guillemot Corporation S.A. (dalej nazywana „firmą Guillemot”) zastrzega sobie prawo aktualizowania Warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby zapoznać się z najnowszą wersją Warunków, wystarczy kliknąć link „Informacje prawne” dostępny u dołu każdej strony w Witrynie. Ponadto w przypadku korzystania z określonych usług lub materiałów dostępnych w Witrynie musisz przestrzegać wyświetlanych reguł i instrukcji odnoszących się do tych usług lub materiałów, które mogą obejmować odrębne warunki korzystania, a wówczas zostają one włączone do Warunków.
Zabrania się wszelkiego komercyjnego powielania, rozpowszechniania i przesyłania całości lub części tej Witryny oraz wszelkich zawartych w niej informacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Guillemot.

1. WŁASNOŚĆ
Witryna jest własnością firmy Guillemot.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: OGRANICZONA LICENCJA
Firma Guillemot umożliwia Ci dostęp do różnych usług i zasobów (dalej nazywanych „Materiałami”), takich jak dokumenty, grafika, informacje, obrazy, filmy, dźwięki, zdjęcia, informacje o produktach, oprogramowanie, tekst i bazy danych.
Wszelkie prawa własności intelektualnej, loga, prawa autorskie, nazwy marek, znaki towarowe i inne prawnie chronione informacje wspomniane w tych Warunkach są własnością firmy Guillemot lub odpowiednich właścicieli.
Otrzymujesz licencję ograniczającą się do pobierania Materiałów zawartych w tej Witrynie na jeden komputer osobisty oraz drukowania kopii różnych stron Witryny wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem nienaruszenia żadnych praw autorskich, znaków towarowych i innych uwag dotyczących praw własności. Warunkiem udzielenia tej ograniczonej licencji jest Twoje zaakceptowanie i przestrzeganie Warunków. Wszelkie inne formy korzystania z Materiałów zawartych w Witrynie, w tym między innymi ich powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i ponowne publikowanie bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Guillemot na piśmie, są surowo zabronione oraz stanowią naruszenie praw własności intelektualnej firmy Guillemot i/lub właścicieli odpowiednich licencji. Wykorzystywanie Materiałów w dowolnej innej witrynie internetowej lub ich rozpowszechnianie bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Guillemot na piśmie jest surowo zabronione oraz stanowi naruszenie praw własności intelektualnej firmy Guillemot i/lub właścicieli odpowiednich licencji.
Poza przypadkami wprost określonymi w tym dokumencie firma Guillemot nie udziela Ci w odniesieniu do Materiałów ani usług żadnego jawnego ani dorozumianego prawa do patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji objętych tajemnicą handlową.
Ponadto zobowiązujesz się, że nie będziesz wykorzystywać (chyba że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) żadnego oprogramowania czy danych zawartych w oprogramowaniu (zbiorczo „Oprogramowanie”) ani żadnych Materiałów (dowolnego rodzaju) zawartych w Witrynie lub dostępnych do pobrania z Witryny w celu rozwijania, projektowania, wytwarzania, produkowania, sprzedawania i/lub rozpowszechniania produktów jakiegokolwiek rodzaju ani nie zezwolisz na to żadnej osobie trzeciej.
Nie wolno Ci modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z Witryny.

3. UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA
W przypadku pobierania dowolnego Oprogramowania z Witryny wszelkie korzystanie z Oprogramowania oraz jego pobieranie, w tym między innymi wykorzystywanie i pobieranie obrazów lub plików zawartych w Oprogramowaniu albo generowanych przez Oprogramowanie, podlega określonej wyżej ograniczonej licencji. Firma Guillemot i/lub właściciele odpowiednich licencji (w zależności od przypadku) zachowają wszelkie prawa, tytuły własności i udziały oraz wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania lub z nim związane. Nie wolno Ci rozpowszechniać, sprzedawać, przesyłać, modyfikować ani przystosowywać Oprogramowania, w tym między innymi przez tłumaczenie, dekompilację, inżynierię odwrotną, dezasemblację lub tworzenie z niego utworów pochodnych, chyba że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

4. ZASTRZEŻENIE
ta witryna internetowa i jej zawartość są udostępniane w aktualnym stanie oraz bez jakichkolwiek innych jawnych lub dorozumianych zobowiązań czy gwarancji (niezależnie od tego, czy dorozumienie wynika z prawa, zwyczaju, czy innego źródła). Firma guillemot i jej podmioty zależne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczają wszelkie zobowiązania i gwarancje, w tym między innymi dotyczące zadowolenia użytkownika, jakości witryny, jej wartości handlowej, jej przydatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszenia praw własności intelektualnej.
Ponadto firma guillemot i jej podmioty zależne nie udzielają gwarancji, że informacje i/lub dokumenty dostępne za pośrednictwem tej witryny są dokładne, kompletne lub aktualne ani że witryna jest wolna od usterek, w tym między innymi od wirusów lub innych elementów szkodliwych dla użytkownika. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z witryny.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani firma guillemot, ani jej podmioty zależne, ani żaden z ich dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych i innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z korzystania lub niemożliwości skorzystania z witryny, materiałów i/lub dokumentów albo usług oferowanych w witrynie, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie, jakąkolwiek utratę danych, dochodów, zysków lub szans, jakiekolwiek straty lub szkody dotyczące mienia oraz jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, nawet jeśli firma guillemot lub jeden z jej podmiotów zależnych został poinformowany o możliwości wystąpienia tego typu strat bądź szkód i/lub tego typu straty bądź szkody można było w sposób rozsądny przewidzieć.
Całkowita odpowiedzialność firmy guillemot przed tobą za wszelkie szkody, straty i roszczenia — czy to określone w umowie, czy nie — oraz za wszelkie krzywdy (w tym między innymi wynikające z zaniedbania) w żadnym wypadku nie przekroczy ewentualnej kwoty zapłaconej przez ciebie za uzyskanie dostępu do witryny.
Całkowita odpowiedzialność podmiotów zależnych firmy guillemot przed tobą za wszelkie szkody, straty i roszczenia — czy to określone w umowie, czy nie — oraz za wszelkie krzywdy (w tym między innymi wynikające z zaniedbania) w żadnym wypadku nie przekroczy ewentualnej kwoty zapłaconej przez ciebie za uzyskanie dostępu do witryny.

6. ZABEZPIECZENIE
zgadzasz się zabezpieczać i chronić firmę i jej podmioty zależne, jej dostawców oraz wszystkich przedstawicieli, dyrektorów, członków wysokiego kierownictwa, pracowników, dostawców zawartości, usługodawców, licencjodawców i licencjobiorców oraz inne powiązane osoby (ogółem „zabezpieczane strony”) przed wszelkimi wydatkami i kosztami, w tym między innymi przed uzasadnionymi opłatami prawnymi, poniesionymi przez zabezpieczane strony w związku z dowolnym roszczeniem lub żądaniem wynikającym lub związanym z twoim korzystaniem z witryny lub naruszeniem przez ciebie tych warunków. Będziesz pomagać i współpracować w maksymalnym uzasadnionym zakresie wymaganym przez zabezpieczane strony w celu zapewnienia obrony przed każdym takim roszczeniem lub żądaniem.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Guillemot zbiera, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności. Firma Guillemot może zmodyfikować tę Politykę prywatności według własnego uznania. Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych z 6.01.1978 r. masz prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Pomiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma Guillemot Corporation S.A., z którą można się skontaktować pod adresem 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, Francja, i której prezesem oraz dyrektorem generalnym jest Claude Guillemot.

Firma Guillemot Corporation S.A. przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, często określanego jako „RODO”.

Firma Guillemot Corporation S.A. informuje Cię o celach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Firma Guillemot Corporation S.A. zbiera wyłącznie dane osobowe potrzebne do celów, w których są przetwarzane.

Firma Guillemot Corporation S.A. przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z podstawą prawną określoną w odnośnych przepisach (Twoja zgoda, umowa, uzasadniony interes i/lub obowiązek prawny).

Firma Guillemot Corporation S.A. nie sprzedaje Twoich danych osobowych.

Firma Guillemot Corporation S.A. umożliwia Ci wykonywanie praw dotyczących Twoich danych osobowych (prawdo dostępu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu i prawo przeniesienia danych osobowych) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego online.

Firma Guillemot Corporation S.A. dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Firma Guillemot Corporation S.A. korzysta z usług renomowanych podwykonawców, którzy dbają o ochronę danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej firma Guillemot (która ma podmioty zależne poza Unią Europejską) w pełni przestrzega obowiązujących przepisów.

Firma Guillemot Corporation S.A. przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.

Firma Guillemot Corporation S.A. przyjęła politykę prywatności (która obejmuje ochronę danych osobowych) i jej przestrzega. Więcej informacji

8. ZASADY DOTYCZĄCE NIEZAMAWIANYCH WIADOMOŚCI
Prosimy o niezgłaszanie do firmy Guillemot ani za pośrednictwem Witryny żadnych niezamówionych pomysłów, propozycji ani innych treści. Firma Guillemot nie przyjmuje ani nie rozpatruje niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów dotyczących nowych kampanii reklamowych, planów marketingowych, promocji, tworzenia lub doskonalenia nowych towarów, produktów, usług lub technologii, procesów, nazw, próbek, egzemplarzy pokazowych, obrazów ani zdjęć (dalej nazywanych „Wiadomościami”, a pojedynczo „Wiadomością”). Celem tych zasad jest uniknięcie ewentualnych nieporozumień lub sporów.
Jeśli mimo naszej prośby prześlesz Wiadomość do firmy Guillemot lub Witryny, będzie to oznaczać automatyczne udzielenie (lub zapewnienie, że właściciel Wiadomości udziela) firmie Guillemot i jej cesjonariuszom wieczystego, nieodpłatnego, nieodwołalnego, nieograniczonego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, zbywalnego i podlegającego podlicencjonowaniu prawa oraz licencji na używanie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, przystosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie lub inne wykorzystywanie Wiadomości albo dowolnego pomysłu, techniki, koncepcji lub know-how związanego z Wiadomością w dowolnym celu komercyjnym lub innym (przy użyciu dowolnej technologii, formy lub nośnika znanego obecnie albo opracowanego w przyszłości) bez zapewnienia wynagrodzenia Tobie lub dowolnej innej osobie, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz bez obowiązku zachowania poufności i jakichkolwiek innych zobowiązań po stronie firmy Guillemot lub jej cesjonariuszy. Akceptujesz, deklarujesz i potwierdzasz zrzeczenie się wszelkich osobistych praw autorskich do Wiadomości na rzecz firmy Guillemot i jej cesjonariuszy. Firma Guillemot nie udziela żadnych gwarancji, że Twoja Wiadomość zostanie zachowana w tajemnicy.

9. WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ
Twoje ewentualne naruszenie dowolnego z postanowień tych Warunków lub Polityki prywatności doprowadzi do automatycznego wyłączenia Twoich uprawnień do korzystania z tej Witryny. Musisz wówczas zniszczyć wszystkie Materiały pobrane lub wydrukowane z Witryny.
Firma Guillemot może w dowolnym czasie według własnego uznania zmodyfikować, zawiesić albo tymczasowo lub trwale wyłączyć Witrynę bądź jej dowolną część albo jej dowolne funkcje z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania odpowiedzialności wobec Ciebie lub dowolnej innej osoby.
Firma Guillemot może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (z podaniem lub bez podania przyczyny) oraz według własnego uznania natychmiast zawiesić lub wyłączyć (w całości lub częściowo) Twoje uprawnienia do korzystania z Witryny bez jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania odpowiedzialności wobec Ciebie lub dowolnej innej osoby.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu dojdzie do likwidacji tych Warunków albo wyłączenia Twojego uprawnienia do korzystania z Witryny przez Ciebie lub firmę Guillemot, wówczas: (a) Warunki te pozostaną aktualne i będą Cię nadal obowiązywać w odniesieniu do Twojego wcześniejszego korzystania z Witryny oraz wszelkich aspektów związanych z tym korzystaniem lub z niego wynikających oraz (b) firma Guillemot będzie mogła nadal korzystać z Twoich danych osobowych i je ujawniać zgodnie z najnowszą wersją swojej Polityki prywatności.
Po likwidacji tych Warunków ich sekcje 4, 5, 6, 8, 12 i 13 zachowają swoją moc bezterminowo.

10. WITRYNY OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać reklamy innych witryn lub zasobów internetowych i firm prowadzonych bądź kontrolowanych przez inne osoby (ogółem „Witryny Osób Trzecich”) oraz linki do nich. Witryny Osób Trzecich są niezależne od firmy Guillemot i firma Guillemot nie ma żadnych zobowiązań wobec Witryn Osób Trzecich ani nie jest w żaden sposób zaangażowana w ich działalność, towary, usługi, zawartość, linki, webcasty ani jakiekolwiek inne formy transmisji, zmian lub aktualizacji tych witryn. Linki do Witryn Osób Trzecich są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody, a podanie jakiegokolwiek linku lub reklamy nie jest równoznaczne z poparciem ze strony firmy Guillemot. Z Witryn Osób Trzecich korzystasz na własne ryzyko i również na własne ryzyko kontaktujesz się z właścicielami lub operatorami tych witryn. Firma Guillemot nie ponosi odpowiedzialności za Twoje korzystanie z Witryn Osób Trzecich ani za Twoje kontakty z ich właścicielami lub operatorami.

11. LINKOWANIE, FRAMING I MIRRORING WITRYNY
Zamieszczanie linków do Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Guillemot jest surowo zabronione. Firma Guillemot zastrzega sobie prawo do anulowania i odwołania ewentualnego zezwolenia na zamieszczenie linku do Witryny — w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania odpowiedzialności wobec Ciebie lub dowolnej innej osoby. Framing Witryny albo całości lub części jej zawartości wykonywany w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek metodami jest surowo zabroniony. Mirroring Witryny lub dowolnej części jej zawartości wykonywany w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek metodami jest surowo zabroniony.

12. PRAWO WŁAŚCIWE
Firma Guillemot i jej podmioty zależne wykluczają wszelkie oświadczenia i gwarancje, że Materiały i/lub dokumenty bądź usługi oferowane za pośrednictwem Witryny mogą być używane w innych krajach albo że są zgodne z jakimikolwiek wymogami prawnymi lub regulacyjnymi obowiązującymi w tych krajach. Osoby decydujące się na dostęp do tej Witryny robią to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych.
Te Warunki podlegają prawu francuskiemu i będą interpretowane zgodnie z nimi. Wszelkie spory odnoszące się do tych Warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich. Korzystając z tej Witryny, poddajesz się w tym zakresie niewyłącznej jurysdykcji tych sądów i zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń w stosunku do ich właściwości rzeczowej lub miejscowej.

13. POSTANOWIENIA RÓŻNE
Jeśli jakikolwiek właściwy sąd uzna dowolne postanowienie zawarte w tych Warunkach za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to stanie się nieskuteczne w zakresie orzeczonym przez sąd bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

14. POZOSTAŁE
Ta Witryna jest redagowana i prowadzona przez firmę Guillemot Corporation S.A. o kapitale zakładowym 11 617 359,60 €
Adres siedziby: 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, Francja.
414 196 758 RCS Vannes.
Redaktorem naczelnym witryny jest Claude Guillemot.